Carregant...
 

 Obsoleta
La informació d'aquesta pàgina és antiga. Pot ser que siga obsoleta.

Tasques programades

PLANIFICADOR DE TASQUES PROGRAMADES

 

Versions
- LliureX 15.05

 

1.1. Introducció

 

De vegades, és interessant l'execució de determinades accions que poden ajudar al treball del dia a dia de l'usuari. Tasques com ara l'actualització de la rèplica de LliureX (interessant per a disposar de totes les actualitzacions i eines noves que van sorgint), la desconnexió automàtica dels clients i altres tasques que es poden automatitzar són apropiades per a configurar-les en el planificador com a tasques programades. És important assenyalar que l'aplicació està orientada a administradors i a usuaris amb un cert nivell de coneixements d'ordres, ja que moltes de les tasques automatitzades requereixen l'execució d'scripts que inclouen diverses ordres.

 

1.2. Accés a l'aplicació

 

En un principi tot ve instal·lat per defecte en el LliureX, per la qual cosa podem accedir a l'aplicació a través del menú Aplicacions -> Administració de LliureX -> Tasques programades.

 

TareasProgramadas01 Val


També podem accedir, en cas de voler fer-ho com a administrador i executar tasques com a tal (root), mitjançant el terminal, executant l'ordre:

 

gksu gnome-schedule


Una vegada obert, es mostra una finestra que conté dos parts ben diferenciades:

 • Un menú, en la part superior, amb diverses opcions:
  • Nou: permet iniciar el procés de creació d'una tasca programada.
  • Edita: opció que permet la modificació dels paràmetres de la tasca.
  • Suprimeix: permet esborrar una tasca creada prèviament.
  • Executa la tasca seleccionada: inicia l'execució de la tasca seleccionada.
  • Gestiona les plantilles: permet gestionar les plantilles per a la creació de tasques noves.
  • Avançat: canvia la vista i el mode d'edició de la tasca.
  • Mostra l'ajuda: mostra la guia d'usuari de l'aplicació.
  • Quant a les tasques programades: mostra un diàleg amb dades sobre l'aplicació.
 • Una vista de les tasques programades creades per l'usuari.

 

TareasProgramadas02 Val


A més, i en cas d'executar l'aplicació com a administrador, en la part inferior de la finestra s'indicarà que s'està editant com a administrador (root) i, en la part superior, s'afig una funcionalitat nova: Canvia l'usuari, que ens permet seleccionar un usuari per a canviar les seues tasques.

 
TareasProgramadas02 1 Val


 

1.3. Funcionalitats

 
L'aplicació permet realitzar una sèrie de funcions sobre les tasques programades, com són les següents:

 • Creació
 • Edició
 • Eliminació
 • Execució
 • Administració de plantilles

 

1.3.1. Creació d'una tasca programada

 
Per a crear una nova tasca programada, la primera cosa que hem de fer és polsar el botó Nou o seleccionar un dels tres tipus de tasques que s'ofereixen (utilitzant la fletxa situada a la dreta del botó anterior):

 • Tasca periòdica: una tasca que s'executarà durant un període de temps amb una freqüència determinada.
 • Tasca que s'executa una vegada: tasca que només s'executarà una vegada.
 • Des d'una plantilla: crea una tasca a partir de les plantilles existents.

 

Després de polsar el botó Nou, apareix una finestra on es mostren els tres tipus de tasques possibles:
 

TareasProgramadas03 Val

 

1.3.1.1. Creació d'una tasca periòdica

 

En cas de seleccionar la primera opció, Una tasca que s'executarà periòdicament, es mostra una finestra nova on hem d'indicar:

 • La descripció de la tasca
 • L'ordre que s'ha d'executar
 • El tipus de comportament de l'ordre (predeterminat, suprimeix l'eixida, aplicació X o aplicació X: suprimeix l'eixida)
 • La periodicitat de la repetició:
  • Bàsic: permet fixar la periodicitat de manera senzilla (cada hora, dia, setmana, etc.).
  • Avançat: conté paràmetres de configuració per a realitzar un ajust més fi (hora, minut, dia, etc.).

 

Per exemple, si volem que s'actualitze la rèplica del servidor cada dilluns a les 7 del matí, hem de configurar els paràmetres com es mostra en la imatge següent:
 

TareasProgramadas04 Val


En cas de voler emmagatzemar la tasca com a plantilla, per a utilitzar-la com a base en altres creacions, hem de polsar el botó Afig com a plantilla. En canvi, si polsem el botó Afig, es mostra una finestra que ens avisa del directori de treball de l'aplicació, que és el directori personal de l'usuari. Podem polsar el botó D'acord per a continuar o el de No ho tornes a mostrar per a continuar i que no torne a mostrar el missatge.

 

TareasProgramadas05 Val


Una vegada fet, en la part de les tasques programades, es mostra la tasca amb les seues característiques.

 

TareasProgramadas06 Val

 

1.3.1.2. Creació d'una tasca que s'executa una vegada

 

En cas de seleccionar la segona opció, Una tasca que s'executarà una vegada, es mostra una finestra nova on hem d'indicar:

 • La descripció de la tasca
 • Si l'aplicació utilitza el mode gràfic (aplicació X)
 • La data/hora d'execució
 • L'ordre que s'ha d'executar


Com a exemple, posarem una tasca semblant a l'anterior, en què programarem una actualització de la rèplica per a un dia a les 8 del matí, com es mostra en la imatge següent:

 

TareasProgramadas07 Val


Polsant el botó Afig, es crea la tasca nova i s'ubica davall de les que tenim creades.

 

TareasProgramadas08 Val

 

1.3.1.3. Creació d'una tasca des d'una plantilla

 
En cas de seleccionar la tercera opció, Una tasca des d'una plantilla predefinida, es mostra una finestra nova on hem de seleccionar la plantilla a partir de la qual volem crear la tasca. Per a això, hem d'haver creat alguna plantilla prèviament i haver polsat el botó Afig com a plantilla en algun dels casos anteriors.

 

TareasProgramadas09 Val


Seleccionem la tasca base i polsem el botó Utilitza la plantilla. Això fa que es mostre una finestra amb les dades de la tasca a partir de la qual volem crear-ne una de nova. Modifiquem algun dels valors, per exemple, en compte de les 7 fixarem l'hora a les 8, i polsem el botó Afig.

 
TareasProgramadas10 Val


Una vegada fet, es mostra, en la part central del llistat, la nova tasca creada.

 

TareasProgramadas11 Val

 

1.3.2. Edició d'una tasca programada

 

De vegades és necessari modificar alguna de les característiques de les tasques programades. Per a editar una tasca creada hem de seleccionar-la del llistat i polsar el botó Edita, la qual cosa fa que es mostre una finestra amb les dades de la tasca.

 

TareasProgramadas12 Val

 
Després de realitzar les modificacions pertinents, polsem el botó Aplica i es realitzarà el canvi.

 

1.3.3. Eliminació d'una tasca programada

 

També és possible que necessitem eliminar alguna tasca creada, per a això hem de polsar el botó Suprimeix. Immediatament es mostra una finestra per a confirmar l'eliminació; hem de polsar el botó perquè s'elimine la tasca seleccionada.
 

TareasProgramadas13 Val

 

1.3.4. Execució d'una tasca programada

 

Una altra operació que ens permet realitzar l'aplicació és l'execució immediata d'alguna de les tasques programades. Per a això polsem el botó Executa la tasca seleccionada (les rodes dentades) i es mostra una finestra que permet confirmar l'execució. Polsant el botó Executa, la tasca s'inicia.

 

TareasProgramadas14 Val

 

1.3.5. Administració de plantilles

 

Com hem vist en el punt 3.1.3, es permet la creació de tasques a partir de plantilles prèviament emmagatzemades. Per això, l'aplicació també permet la gestió de les plantilles mitjançant el botó Gestiona les plantilles (el document amb un asterisc). La finestra que es mostra conté totes les plantilles emmagatzemades.



TareasProgramadas15 Val

 

Entre les operacions, podem:

 • Crear una plantilla nova: polsant el botó Nou.
 • Editar una plantilla existent: seleccionant-ne una del llistat i polsant el botó Edita.
 • Suprimir una plantilla existent: seleccionant-ne una del llistat i polsant el botó Suprimeix.
 • Utilitzar la plantilla per a crear una tasca nova: seleccionant-ne una del llistat i polsant el botó Utilitza la plantilla.

 

Per exemple, si volem crear una plantilla nova, polsem el botó Nou i es mostra una finestra amb dos opcions, de les quals seleccionarem una (en l'exemple seleccionem la primera).

 

TareasProgramadas16 Val


Una vegada fet, es mostra una altra finestra amb unes dades bàsiques per a començar a treballar (en l'exemple fem un llistat dels fitxers de l'usuari cada mes).

 

TareasProgramadas17 Val


En aquesta finestra polsem el botó Afig i es crea, en el llistat, la plantilla nova.

 

TareasProgramadas18 Val

 

 

Mastodon E-Mail