Carregant...
 

lliurex-quota.

1. Introducció


Lliurex-quota és l'eina per a la gestió de quotes en l'entorn del model d'aula/centre Lliurex 19.

L'ús de quotes permet aplicar restriccions d'espai per als usuaris que utilitzen l'aula, i permet, d'aquesta manera, no saturar l'espai del servidor del qual depenen.

L'ús de quotes en el model d'aula/centre va destinat principalment a la gestió de l'espai que els usuaris poden ocupar en el servidor d'aula/centre amb les característiques que aquest model ofereix, sense ser una eina genèrica per a l'ús de quotes fora del model d'aula/centre de forma completament funcional i en qualsevol situació.

 

2. Nocions bàsiques


Les particularitats que ofereix Lliurex-quota respecte al que representa una eina genèrica per a l'aplicació de quotes en qualsevol sistema Linux i que el diferencien d'una interfície per a les eines natives que proveeix Linux són les següents:

 • Les restriccions de quota d'espai se centren en l'espai utilitzat pels usuaris en /net/server-sync sense ser restriccions per a qualsevol altra carpeta ni ubicació en el sistema.
 • Està enfocat per a oferir una configuració el més senzilla possible i en un sol clic per tal de ser funcional.
 • Tan sols està enfocat per a limitar la mida dels fitxers d'usuaris de xarxa, i obvia les altres possibles restriccions.
 • Té integrades les diferents tecnologies (emmagatzematge compartit, perfils mòbils) que ofereix el model d'aula/centre i les seues configuracions possibles per al seu ús de manera senzilla i transparent per l'usuari.
 • Ofereix la possibilitat de ser utilitzat des de qualsevol equip de l'aula/centre.
 • Compta amb el suport per a quotes (restriccions) aplicades grups d'usuaris.

Lliurex-quota és una eina que depén del servidor “N4D” que presta funcionalitats dins de l'entorn Lliurex. És per això que, davant de la fallada de funcionament del servidor ”N4D” , el sistema de quotes pot veure's afectat; també depén de la utilitat nativa “quota” que ofereix el sistema operatiu, encara que aquesta només serà utilitzada en el servidor on estiga el contingut dels usuaris de xarxa.

La tecnologia de Lliurex-quota està modulada en diversos components distribuẗts en diversos paquets. Per a obtindre la funcionalitat completa es recomana tindre instal·lats tots els paquets, encara que la funcionalitat bàsica es pot obtindre amb tan sols el paquet principal lliurex-quota.

Els diferents paquets, components i funcionalitats són:

 • Paquet (principal) lliurex-quota.deb:
  • lliurex-quota: Client text que permet realitzar totes les accions de l'eina.
  • quotamanager: Connector que ofereix cridades a components N4D per a realitzar les accions dis del sistema.
 • Paquet (opcional) lliurex-quota-gui.deb:
  • lliurex-quota-gui : Client text que permet realitzar totes les accions de l'eina de forma gràfica i senzilla.
 • Paquet (opcional) plasma-widget-lliurex-quota.deb:
  • Giny( widget) per a l'escriptori Plasma que permet la visualització de la quota de disc utilitzada per l' usuari actiu.

Aquesta documentació cobreix l'ús amb l'eina gràfica “lliurex-quota-gui” atés que la forma d'ús i representació de la informació és més senzilla i pràctica, i permet igualment totes les opcions disponibles. L'ús del client text està relegat a possibles sistemes sense entorn gràfic o desenvolupament/depuració de l'eina.

És possible obtindre una ajuda de les accions disponibles en el client de text “lliurex-quota” mitjançant l'execució de la mateixa ordre.

 

Quotas19

 

3. Ús de l'eina lliurex-quota-gui


Per a utilitzar l'eina han d'estar instal·lats els diferents mòduls que la componen, de no ser el cas, es poden instal·lar mitjançant:

apt-get update && apt-get install -y lliurex-quota-gui lliurex-quota

L'eina es pot invocar des de la línia d'ordres executant l'ordre:

lliurex-quota-gui

També pot executar-se des de l'accés directe del menú d'aplicacions dins del submenú “Administració de Lliurex”:

 

Quotas3


L'aplicació es presenta amb una finestra que requereix l'autenticació d'un usuari administrador (administrador local de la màquina o grup “admins”) abans de poder realitzar qualsevol altra acció.

 

Quotas2

 

A continuació descriurem les pantalles que presenta la interfície de l'aplicació, així com una descripció i els usos recomanats de cada acció que es descriga. De forma simultània i amb la descripció de l'acció descrita, es documentarà el procés de com es van configurant les restriccions de quota per als usuaris del model d'aula/centre.


Després de l'autenticació,l'aplicació pot presentar dues finestres diferenciades en funció de l'estat actual del sistema:

3.1. Primer Ús


En el primer ús de l'eina, el sistema no està configurat i no té activat el sistema de quotes, això es veu clarament en l'aplicació a la finestra que es visualitza.

 

Quotas5

 

Aquesta pantalla, força que l'única operació possible siga l'activació del sistema de quotes, que és presentada en la barra d'operacions en la part superior de la finestra.

Per tal de configurar el sistema automàticament, cal pressionar el botó “Activa”; posteriorment hem d'esperar que el sistema estiga completament operatiu i que canvie la finestra.

Inicialment i per a un ús més senzill, quan es configura el sistema s'aplicaran alguns restriccions de quota per defecte per als grups de professorat (grup “teachers”) i els grups d'alumnat (grup “students”).

Les restriccions en la inicialització prendran els següents valors per defecte:

 • Grup "teachers": 100 GiB
 • Grup "students": 50 GiB

Nota: Atés que la interfície de gestió de quotes es pot executar des de qualsevol lloc en el model d'aula/centre, sols cal executar l'activació de les restriccions de quota una única vegada, independentment del lloc que s'estiga utilitzant per a llançar l'eina lliurex-quota-gui i s'aplicarà automàticament en el servidor on calga, no necessàriament en l'equip on s'estiga llançant.

3.2. Usos posteriors


Si no és el primer ús de l'eina, o bé, després d'esperar  que el sistema haja estat configurat, es presenta la finestra principal on majorment realitzarem les operacions més habituals.

La finestra mostra els diferents grups d'usuaris del sistema (filtrats per simplicitat per a mostrar els grups d'interés en el model d'aula/centre Lliurex) com vista inicial per defecte.

 

Quotas4b

 

Les diferents operacions possibles són presentades a través dels botons de la part superior i inferior; en la part central es presenten els diferents grups d'interés per al  model d'aula/centre Lliurex.

3.3. Opcions

3.3.1. Activa

Permet l'activació/configuració del sistema de restricció de quotes en el model d'aula/centre que correspon a l'equip des de qual s'està llançant l'eina.

Si el sistema ja està actualment configurat, aquest botó no es pot activar.

Quan s'ha premut el botó, per evitar la repetició d'accions, quedarà desactivat fins que el  procés de configuració s'haja completat.

Nota: Atés que la interfície de gestió de quotes es pot executar des de qualsevol lloc en el model d'aula/centre, sols cal executar una única vegada l'activació de les restriccions de quota, independentment del lloc que s'estiga utilitzant per a llançar l'eina lliurex-quota-gui i s'aplicarà automàticament en el servidor que calga, no necessàriament en l'equip on s'estiga llançant l'eina.

3.3.2. Desactiva

Permet la desactivació/desconfiguració del sistema de restricció de quotes en el model d'aula/centre que corresponga a l'equip des del qual s'està llançant l'eina.

Si el sistema actualment està desconfigurat, aquest botó no es podrà activar.

Quan s'ha premut el botó, per evitar la repetició d'accions, quedarà desactivat fins que el procés de desconfiguració s'haja completat.

Nota: Atés que la interfície de gestió de quotes pot ser executada des de qualsevol lloc en el model d'aula/centre, tan sols caldrà executar la desactivació de les restriccions de quota una única vegada, independentment del lloc que s'estiga utilitzant per a llançar l'eina lliurex-quota-gui i s'aplicarà automàticament en el servidor que calga, no necessàriament en l'equip on s'estiga llançant l'eina.

3.3.3. Editor d'usuaris

Canvia el contingut central de la finestra per a mostrar una vista dels diferents usuaris del sistema en lloc dels diferents grups del sistema, que és la vista per defecte.


Quotas6b


A través d'aquesta vista és possible realitzar comprovacions (columna “Utilitzat” i “Quota aplicada”) i l'actualització de les restriccions de quota (columna “Quota”) sobre els usuaris (files) que es desitge:

 • Columna “Quota”: És el valor actual que s'ha seleccionat o modificat a través d'aquesta eina, és l'única columna editable en aquesta vista, per a modificar el valor tan sols cal fer-hi “clic” i modificar el valor que es desitge.
 • Columna “Utilitzat”: Mostra l'espai que actualment ocupen els usuaris en l'entorn compartit de xarxa en el servidor.
 • Columna “Quota aplicada”: Mostra les quotes efectives (reals) que s'estan aplicant actualment als usuaris. El valor ha de correspondre amb el valor de la columna “Quota” d'aquest usuari, quan s'hagen aplicat tots els canvis.

Si en aquesta vista es desitja modificar més d'un usuari, s'han de modificar les diferents caselles una a una, aquests caselles modificades es mostraran en text en negreta per a una millor identificació.

Si es desitja alterar una restricció de quota, cal modificar el valor de la columna “Quota”.  Per a això, cal situar el cursor en la cel·la que continga el valor que vulguem modificar . Això activa la cel·la i després es pot canviar el valor. També es pot activar la cel·la amb un clic del ratolí i després procedir de la manera indicada.

Quan s'ajusta un valor perquè es desitja modificar una restricció de quota, cal teclejar un valor numèric enter (que representa la quantitat en GiBibyte).

Un valor de “0” desactiva una restricció de quota, és el valor per defecte quan una restricció no està activa.

3.3.4. Editor de grups

Canvia el contingut central de la finestra i mostra una vista dels diferents grups del sistema (filtrats per simplicitat per a mostrar els grups d'interés en el model d'aula/centre Lliurex)

Nota: A l'inici, després d'una configuració, les restriccions prenen els següents valors per defecte:

  • Grup “teachers”: 100 GiB
  • Grup “students”: 50 GiB

Les restriccions de quota que s'han modificat es presenten en negreta per a facilitar una visió més clara del que s'ha modificat i del que està desactivat.


Quotas20b


Mitjançant aquestes vistes és possible especificar una restricció de quota per a tots els usuaris que estiguen en un grup del sistema. La forma d'aplicar els valors a la restricció de quota funciona de forma anàloga a la documentada per a l'edició sobre usuaris. Cal situar-se damunt de qualsevol de les files que representen els grups disponibles i, en la columna “Quota”, modificar el valor numèric fent clic i fixant el valor enter que represente la quantitat de GiBibytes que es desitge assignar.

Si es vol mostrar tots els grup que existeixen en el sistema, hi ha un control “Mostra tots els grups” que permet eliminar el filtrat dels grups que són més rellevants per al model aula/centre.

 

Quotas9b


Hem de recordar que per a la creació de grups i usuaris dins del model d'aula/centre, cal utilitzar l'eina “llum” .

Els usuaris afegits posteriorment (nous usuaris) al grup on s'han aplicat les restriccions heretaran les restriccions del grup automàticament, d'aquesta forma és possible especificar una restricció per a totes i tots els alumnes presents i futurs que gestione l'aula/centre.

Cal tindre present els rols que posseeixen els usuaris del model d'aula/centre que són utilitzats en Lliurex. Els usuaris poden pertànyer a un “grup genèric” de professors (teachers), d'alumnat (students) o administradors (admins), o bé es poden crear “grups genèrics amb nom” associats a un tipus alumnat, o de professorat.

Per exemple: un membre del “grup genèric amb nom” i associat a alumnat, estarà afectat per dues restriccions de quota de grup, pel “grup genèric amb nom" i també pel “grup genèric” d'alumnat (students), d'aquesta forma es pot establir una jerarquia de restriccions en la qual per a tots els alumnes es disposa d'una restricció estàndard (“grup genèric”) i es particularitza augmentant-la o disminuint-la a través del “grup genèric amb nom”.

Quan un usuari és afectat per diferents restriccions configurades, s'utilitza una jerarquia de prioritats per a calcular quina és efectiva, l'ordre de prioritats de les restriccions és el següent:

 • Prioritats assignades a l'usuari
 • Prioritats de grup genèric amb nom
 • Prioritats de grup genèric

Quan l'usuari està en l'àmbit d'aplicació de diverses d'aquestes restriccions de quota simultàniament, s'utilitza el següent mètode d'aplicació per al càlcul de la restricció efectiva:

 • Si l'usuari té una restricció aplicada a ell mateix de manera personal (no heretada a través de la pertinença a un grup d'usuaris), aquesta serà la restricció efectiva, independentment que tinga quotes heretades per pertinença a un o múltiples grups amb restricció de quota.
 • Si l'usuari està afectat simultàniament per diversos “grups genèrics amb nom” s'aplica la major d'elles, sense tindre en compte la restricció de quota del “grup genèric” al qual pertanga, atés que és una especialització del grup més genèric possible “grup genèric” tal com “students” o “teachers”.
 • Si l'usuari està afectat per restriccions de “grup genèric amb nom” i “grup genèric”, és aplicada la que pertany al “grup genèric amb nom”
 • Finalment si l'usuari tan sols està afectat per restriccions de quota de “grup genèric” , aquestes seran les úniques que s'aplicaran.
 • Si una restricció de quota posseeix el valor “0”, aquesta es considera no inicialitzada atés que és el valor per defecte per a les restriccions de quota.

3.3.5. Refresca

Torna a obtindre del servidor corresponent les dades que es mostren; les dades del servidor poden presentar alguna actualització respecte a les mostrades.

Aquesta opció pot ser útil quan s'apliquen les quotes de grups, perquè no sempre s'apliquen instantàniament i en algunes situacions pot transcórrer un xicotet lapse de temps (inferior a un minut) fins a la seua aplicació.

3.3.6. Finestra principal de contingut

A través de la part principal/central de la interfície és possible especificar una restricció de quota. Aquesta quota anirà associada a un grup d'usuaris o bé a un usuari en concret, segons la vista seleccionada (editor de grups o editor d'usuaris).

Per a a realitzar un ajust o modificació d'una quota, que inicialment tindrà un valor de “0” (el valor “0” és equivalent a “no inicialitzat”) s'ha de modificar el valor mostrat, en la columna anomenada “Quota” i en la fila que corresponga al nom de l'usuari/grup que es desitge modificar.

Posteriorment a la modificació del valor, si els botons d'acció per a aplicar o desfer els canvis situats en la part inferior de la interfície estaven desactivats, serà possible la seua activació per a confirmar/desfer l'acció o accions realitzades.


Quotas7b


Nota: La interfície permet el canvi de vista d'“Editor de grups” i “Editor d'usuaris” sense la necessitat d'aplicar els canvis i sense que es perden les modificacions amb el canvi de vista.

3.3.7. Desfés els canvis

S'obliden els canvis que s'han produït en la interfície i es tornen a mostrar els últims canvis confirmats en el servidor. Aquest botó sols estarà actiu quan hi haja canvis pendents de confirmació.

3.3.8. Aplica

S'utilitza per a aplicar en el servidor tots els canvis que s'han realitzat a través de les finestres d'“Editor d'usuaris” i “Editor de grups”. Per a això, mostrarà una finestra nova, a manera de resum, amb les accions que es volen aplicar per a la posterior confirmació o per a tornar a l'edició.


Quotas8


Des d'aquesta finestra es poden confirmar els canvis realitzats mitjançant el botó “Aplica” o bé es pot tornar a l'edició anterior amb el  botó “Enrere”.

Quan es prem el botó “Aplica", es produeix un temps d'espera per a notificar al servidor adequat els canvis (això s'identifica perquè el text “Aplica” del botó es canvia temporalment per una animació a manera d'espera), posteriorment l'aplicació torna a mostrar l'última finestra d'edició utilitzada “Edició de grups” o bé “Edició d'usuaris”. Quan s'han aplicat els canvis, els botons d'acció per a aplicar/desfer els canvis ja no es poden activar i els canvis apareixen reflectits en les columnes “Quota” i “Quota aplicada” segons la vista que es presente.

3.3.9. Filtrat d'usuaris/grups

A través del quadre de text “Filtre” situat en la part superior en qualsevol de les vistes “Editor d'usuaris” o “Editor de grups” és possible restringir les files que es mostren.

Qualsevol text que s'introduïsca en aquest quadre de text filtrarà les files (usuaris o grups) que continguen total o parcialment aquest text; el funcionament d'aquest filtre no distingeix entre majúscules i minúscules.


Quotas24b

 

3.4. Connector per a l'escriptori

Per a disposar d'un connector d'escriptori que informe de l'estat d'espai utilitzat (en xarxa d'aula/centre) caldrà tindre instal·lat el component adequat. Si no està instal·lat, es pot fer mitjançant:

apt-get update && apt-get install -y plasma-widget-lliurex-quota.deb
 

Després de realitzar la instal·lació, cal reiniciar la sessió gràfica. Per a això, cal eixir de la sessió i tornar a entrar o reinicialitzar l'equip.

Aquest connector s'utilitza sols per a consultar l'espai utilitzat. Principalment està destinat a proporcionar informació als usuaris i en cap cas es poden modificar les restriccions de quota des d'aquest complement.

Una vegada iniciada una sessió, ja ha d'estar actiu el connector que informa de l'espai consumit. Per tal de visualitzar el connector i el seu estat, hem de comprovar la safata del sistema; el connector pot aparéixer dins o bé estar visible directament.

 

Quotas10


El connector apareix al costat del text “Lliurex Quota de disco”. S'ha de tindre en compte que per defecte l'escriptori posseeix un altre connector nadiu (proporcionat per l'entorn Plasma) que també informa de la restricció de quota de disc, encara que aquest només es refereix a les restriccions aplicades en l'equip local però no en un sistema de xarxa.

Si es desitja que tan sols aparega el connector per al sistema Lliurex, podem ometre la representació de l'altre connector en la configuració de la safata del sistema.

 

Quotas15


En el menú de configuració de la safata del sistema, es  desactiva “Quota de disco” i es comprova que estiga activat “Lliurex Quota de disc”.

El connector mostra directament , en passat el ratolí per damunt, l'ús de l'espai compartit. Així i tot, pot ser activat si s'hi fa clic, i una vegada activat mostra la informació quant a l'ús actual, representat per una barra de progrés que indica el límit configurat.

 

Quotas11


La visualització del connector tracta de ser no intrusiva, per això el mode de funcionament està ocult per defecte i presenta el color verd; no obstant això, l'estat i color canvia segons el percentatge d'utilització de quota que estiga ocupant l'usuari.

A mesura que el percentatge d'utilització de disc en l'espai compartit del servidor va arribant al límit, el connector passa a estar sempre visible, canvia de color en la safata del sistema i fins i tot adquireix un mode animat (a manera d'alerta) quan l'espai disponible restant està en nivells crítics.

 

Quotas16


 

Quotas17

 

Quotas18

 

Mastodon E-Mail

© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto