Carregant...
 

Pissarres digitals en LliureX 19

 

1. Introducció

Aquest manual està orientat per a les pissarres digitals tipus Smart o Starboard; el programari que tracta el manual serà diferent en cada cas, però el funcionament és similar i les diferències estan especificades segons el cas.

Per a poder utilitzar les pissarres digitals sobre Lliurex 19, s'han realitzat canvis de funcionament intern respecte a les versions anteriors, atés que el programari natiu de les pissarres que proporcionen els fabricants està molt desactualitzat en les dependències necessàries.

Per a prestar suport, a grans trets, es necessitaran diversos components que s'enumeraran i detallaran a continuació juntament amb les peculiaritats que siguen necessàries.

Seran necessaris els següents components:

 • Un motor de contenidors (Docker) en aquest cas.
 • Una imatge preparada amb el programari de la pissarra electrònica.
 • Un client per a poder executar les accions en el programari.
 • Els connectors necessaris per a la detecció i correcte funcionament de la pissarra.
 • De manera opcional, i només per al cas que es desitge utilitzar el programari en mode semi-lleuger, seran necessaris alguns serveis addicionals.

La majoria d'aquests components s'han preparat per a una instal·lació senzilla que no requerisca massa coneixements tècnics i puga ser realitzada per qualsevol usuari. Per a facilitar la tasca, es proveeixen entrades en Zero-Center que simplifiquen el procés. Per al cas, una mica més complex, que es desitge tindre aquest programari en mode semi-lleuger, es detallaran les instruccions en apartats específics per a aquest mode.

Per a poder realitzar la instal·lació del programari necessari, serà indispensable posseir permisos d'administració sobre l'equip. I encara que no és estrictament necessari, si el servidor, com és habitual, està configurat per defecte per a tindre-hi un mirror Lliurex, per a realitzar la instal·lació d'aquest programari pot ser imprescindible tindre disponible un mirror en el servidor.

El procés d'instal·lació està documentat de manera que s'enumeren diverses maneres de realitzar les instal·lacions, en mode gràfic o en mode text, segons les preferències de l'usuari. En qualsevol cas el resultat serà el mateix. En cas d'un usuari expert o de necessitat de depuració, el mode text és el recomanat ja que pot oferir pistes o traces de mal funcionament o de problemes.

Sempre es recomana mantindre el sistema actualitzat per a obtindre correccions del programari que puga presentar errors o bugs; en cas que aquesta infraestructura permeta executar el programari antic de pissarres, s'ha de procedir a actualitzar la imatge del programari de la pissarra de manera independent a l'actualització del sistema. Per a això, cal seguir les instruccions de l'apartat "Actualització del programari"  d'aquest manual.

2. Instal·lació del programari necessari

S'han d'instal·lar els següents paquets en l'equip segons el tipus de pissarra:

 • Per a  ambdós tipus de pissarres:
  • zero-lliurex-docker (insta·lador docker-ce)
 • Pissarres Smart:
  • lliurex-smart (client)
  • zero-lliurex-smart (instal·lador)
  • nwfermi-module (controladors)
  • xf86-input-nextwindow (controladors)
 • Pissarres Starboard:
  • lliurex-starboard (client)
  • zero-lliurex-starboard (instal·lador)
  • starboard-modules (controladors)

Només si es desitja executar en semi-lleugers

 • En ambdós tipus de pissarres:
  • zero-lliurex-docker (instal·lador docker-ce)
 • Pissarres Smart:
  • lliurex-smart (client) (dins de la imatge)
  • zero-lliurex-smart (instal·lador) (dins de la imatge)
  • lliurex-smart-ltsp-client (servei) (dins de la imatge)
  • nwfermi-module (controladors) (dins de la imatge)
  • xf86-input-nextwindow (controladors)
  • lliurex-smart-ltsp-server (servei) (en el servidor d'aula)
 • Pissarres Starboard:
  • lliurex-starboard (client) (dins de la imatge)
  • zero-lliurex-starboard (instal·lador) (dins de la imatge)
  • lliurex-starboard-ltsp-client (servei) (dins de la imatge)
  • starboard-modules (controladors)
  • lliurex-starboard-ltsp-server (servei) (en el servidor d'aula)

 

Instal·lació del motor de contenidors

Per a suportar aquesta tecnologia cal utilitzar contenidors que proporcionen imatges amb tot allò necessari per al funcionament del programari. En aquest cas caldrà utilitzar Docker com a tecnologia de contenidors.

Encara que siga necessari l'ús de Docker, en aquest manual no es cobreix, ni cal, el coneixement d'aquesta tecnologia, només és una dependència que l'usuari no necessita utilitzar directament; el client que es proporciona per a l'ús de la pissarra deixa de banda el requeriment de coneixement de l'ús intern de Docker.

Per a la instal·lació només caldrà executar des del tauler de Zero-Center l'instal·lador corresponent:

01 Zero Docker  

Aquest instal·lador realitzarà totes les tasques necessàries per a tindre correctament configurat el sistema de contenidors en la màquina.

Instal·lació en mode text

Si es desitja realitzar la instal·lació en mode text des del terminal, s'ha d'executar amb permisos d'administració la següent ordre:

user@lliurex ~ $ sudo epic install /usr/share/zero-lliurex-docker/docker.epi

Aquest instal·lador configurarà els repositoris que proveeixen el programari de Docker i instal·larà  els següents paquets:

 • docker-ce
 • docker-ce-cli
 • containerd.io

 

Instal·lació de controladors

Segons el tipus de pissarra, es requereixen controladors específics per al seu funcionament. Aquests controladors , en ser mòduls del nucli (kernel), s'actualitzen automàticament cada vegada que el nucli és actualitzat i proporcionen interfícies perquè el programari de la pissarra la detecte de forma òptima.

La instal·lació d'aquests controladors es realitza automàticament quan s'executa l'instal·lador des de zero-center.

Per al cas de pissarres Smart:
02 Zero Smart

Per al cas de pissarres Starboard:
03 Zero Star  

Instal·lació en mode text

Si es desitja instal·lar des de la terminal el programari de pissarres, es pot executar el següent:

Per al cas de pissarres Smart:

user@lliurex ~ $ sudo apt-get install lliurex-smart nwfermi-module xf86-input-nextwindow

Descàrrega de la imatge del programari des d'internet:

user@lliurex ~ $ sudo lliurex-smart -download

Per al cas de pissarres Starboard:

user@lliurex ~ $ sudo apt-get install lliurex-starboard starboard-modules

Descàrrega de la imatge del programari des d'internet:

user@lliurex ~ $ sudo lliurex-starboard -download

 

Instal·lació completa en sistemes semi-lleugers

Si s'ha d'executar sobre sistemes semi-lleugers qualsevol de les dues pissarres, caldrà utilitzar els instal·ladors en mode text sobre la imatge creada.

Per a realitzar la instal·lació hem de crear una imatge de client Ltsp que actuarà de sistema de només-lectura per a l'aula, posteriorment hem d'editar-la i regenerar-la perquè s'actualitze i puga ser utilitzada de forma completa.

Queda fora d'aquest manual com crear una imatge de client Ltsp, no obstant , per exemple, suposarem que hem creat des d'Admin-Center, en el servidor,  una imatge de client anomenada “ClientLTSP”.

Si necessitem executar una terminal dins de la imatge,  podem realitzar-lo des d'Admin-center:

Pisarres Digitals Lliurex19  

Però també podem realitzar-ho de forma manual, ja que aquest mètode és, potser, més ràpid:

El contingut de les imatges Ltsp està ubicat en “/opt/ltsp”, dins haurà d'haver carpetes amb els noms de les imatges disponibles, per tant podem entrar a una terminal i col·locar-nos-nos en aquesta carpeta:

Pas 0:

user@lliurex ~ $ cd /opt/ltsp

Per a realitzar la instal·lació del programari dins de la imatge es procedirà de la següent forma:
Fixeu-vos que l'indicador (promt) actual mostra que estem en ell.

Pas 1:

user@lliurex /opt/ltsp $ sudo ltsp-chroot -m -a ClienteLTSP

Posteriorment canviarà l'indicador (promt) del sistema i mostrarà que el directori actual és “/” tem editant el sistema de la imatge.
Pas 2:

root@lliurex:/# apt-get update

Segons el tipus de pissarra, instal·larem el programari que corresponga; podem fer-ho de dues maneres:

Opció A: Utilitzant l'instal·lador (zero-lliurex-smart o zero-lliurex-starboard estan instal·lats):

Per a Smart:

Pas 3A (Smart):

root@lliurex:/# epic install /usr/share/zero-lliurex-smart/lliurex-smart.epi

Per a Starboard:

Pas 3A (Starboard):

root@lliurex:/# epic install /usr/share/zero-lliurex-smart/lliurex-starboard.epi

Opció B: Instal·lació manual (no estan instal·lats els zero-lliurex-…) :

Per a Smart:

Pas 3B (Smart):

root@lliurex:/# apt-get install lliurex-smart zero-lliurex-smart lliurex-smart-ltsp-client nwfermi-module xf86-input-nextwindow

Per a Starboard:

Pas 3B (Starboard):

root@lliurex:/# apt-get install lliurex-starboard zero-lliurex-starboard lliurex-starboard-ltsp-client starboard-modules

Pas 4:

root@lliurex:/# epic install /usr/share/zero-lliurex-docker/docker.epi

Posteriorment podrem eixir de l'edició d'imatge prement fins que aparega l'indicador (prompt) habitual d'usuari (user@lliurex /opt/ltsp $) i podrem instal·lar el programari en el servidor
Pas 5 (Smart):

user@lliurex /opt/ltsp $ sudo apt-get install lliurex-smart-ltsp-server

Pas 5 (Starboard):

user@lliurex /opt/ltsp $ sudo apt-get install lliurex-starboard-ltsp-server

Per al pas 6, s'ha de descarregar d'internet la imatge necessària. És un procés que pot durar alguns minuts segons la connexió a internet de què es  dispose.
Pas 6 (Smart):

user@lliurex /opt/ltsp $ sudo nbd-lliurex-smart install-server

Pas 6 (Starboard):

user@lliurex /opt/ltsp $ sudo nbd-lliurex-starboard install-server

Pas 7:

Hem de regenerar la imatge des d'Admin-Center.

 

Comportament dels clients

Funcionament general del client de pissarra

Segons el tipus de pissarra, hem d'utilitzar el client corresponent lliurex-smart o lliurex-starboard, ambdós funcionen de forma semblant.

Cada client s'executa amb algun paràmetre, normalment utilitzarem els següents paràmetres, segons l'ús:

 • start : Inicia el programari
 • stop : Apaga el programari
 • download : Descarrega d'internet la imatge del programari
 • clean : Elimina la instància del programari de l'usuari actual
 • purge : Elimina les instàncies i la imatge del sistema
 • clearconfig : Elimina els  directoris de configuració globals del sistema que utilitzen totes les  instàncies


El funcionament del client consisteix en abstraure l'ús de contenidors a l'usuari, no obstant, a manera d'informació, el client i la tecnologia ofereixen:

 • Permetre tindre una imatge del programari de la qual es generen instàncies per usuari que executa el programari de forma completament aïllada i controlada.
 • En utilitzar el programari de forma aïllada, es creen carpetes mapades per a poder traspassar informació del programari de la pissarra i de la carpeta d'inici de l'usuari(home). Per això, cada usuari que execute el programari de pissarra disposa d'un directori en la seua carpeta d'inici (home) que permet deixar o agafar fitxers generats pel programari de la pissarra.
  • $HOME/lliurex-smart-storage ↔ /root/lliurex-smart-storage
  • $HOME/lliurex-starboard-storage ↔ /root/lliurex-starboard-storage

Si l'usuari desitja llegir un fitxer amb el programari de la pissarra, ha de depositar-lo  en aquesta carpeta; de forma anàloga, si el programari de la pissarra genera fitxers, aquests han de ser guardats en aquesta carpeta perquè siguen llegits des d'altra utilitat.

 • La configuració de la pissarra és global per a tots els usuaris i qualsevol d'ells pot ajustar-la.
 • En el cas de lliurex-smart, s'autoexecuta en cada entrada de la sessió gràfica que execute un usuari del sistema.

Actualització del programari


Per a actualitzar el programari de la pissarra, es procedirà de la següent forma (l'exemple és per a  lliurex-smart però, de forma anàloga, es pot utilitzar el client lliurex-starboard):

 • Cal eliminar les instàncies d'usuaris i la imatge actual i  baixar una imatge nova actualitzada.

Cal executar:

user@lliurex ~ $ sudo lliurex-smart -purge
user@lliurex ~ $ sudo lliurex-smart -download

 

Solució de problemes coneguts P/R


P: - Pissarres Smart que deixen de poder realitzar traços damunt de la pantalla.
R: - A vegades pot corrompre's la configuració global de la pissarra i provocar que no s'active el mode de realitzar traços sobre la pantalla. Per a solucionar-ho es pot intentar el següent:

 1.  Cal apagar el programari de la pissarra, eixint des de la miniaplicació  en la barra de tasques
 2. Cal executar:
user@lliurex ~ $ lliurex-smart -clearconfig
user@lliurex ~ $ lliurex-smart -start

 

 


© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto