Carregant...
 

Opcions personalitzades en clients LTSP en LliureX 16

1. Introducció

Una vegada instal·lat i inicialitzat un servidor i tenim una o diverses imatges ja creades podem personalitzar algunes de les característiques comunes a tote sles imatges per a clients lleugers. per a tal fi anem a utilitzar el Centre d'administració de LliureX 16, tenint així la possibilitat de configurar-lo desde qualsevol ordinador conectat al servidor.
 

2. Consideracions prèvies

 

Per a configurar un client SP, hem de tenir en compte que els clients poden ser lleugers o semilleugers.

Tipus de client Detalls
Lleugers (thin client) Són aquells clients que utlitzaran les prestacions del servidor, el servidor tindrà una càrrega major quan més clients conectem.
Semilleugers (FAT Client) Són aquells clients que utilitzaran les prestacions que té l'ordinador. La seua RAM, el seu processador, etc...


Altre dels aspecte que hi ha que considerar és que el Centre d'administració de LliureX 16 ens permet configurar varies opcions.
 

Opcions Detalls
Opcions generals Les opcions generals són les que són pròpies totes les imatges i per a tots els clients.
Opcions de la imatge Són les opcions concretes per a eixa imatge, esta podrà ser arrancada en diferents clients.
Opcions del client Són les opcions d'un ordinador en concret (doper la seua MAC).


hi ha que tenir en compte que podem tenir opcions repetides en la configuració. Lordre de prioritat és:
Hay que tener en cuenta que podemos tener opciones repetidas en la configuración. El orden de prioridad es:

  • Opcions del client
  • Opcions de la imatge
  • Opcions generals


Així, per exemple, si forcem que un client siga un client lleuger (thin client) en les opcions de client i les opcions de imatge están configurades per a que siga semilleuger (FAT client), l'ordinador arrancarà com client lleuger ja que eixes opcions tenen preferència.
 

01 Opcgen Val

3. Accés a Opcions

En primer lloc anem a LliureX LTSP per a accedir al menú de les imat:


02 Opcgen Val

3.1. Opciones globals

Les opcions globals són aquelles que afecten a totes les imatges del servidor. Aquestes opcions són les que menys prioritat tenen sobre les diferents opcions que podem configurar en el admincenter. Per  a accedir a elles anem a Opcions generals dins del menú de LliureX LTSP.


03 Opcgen Val  


Podem veure que tenim diverses opcions que venen per defecte:


04 Opcgen Val
 

Algunes de les opcions que tenim, susceptibles de ser caiades en opcions globals serien:

Paràmetre Descripció
XKBLAYOUT Distribució del teclat del Xorg.
USE_LOCAL_SWAP Amb aquesta opció podem habilitar swap de la màquina que estem utilitzant.
RCFILE_01 Aquesta opció força a que el terminal gràfic apareixca en el canal 7 en aquest cas. Si no s'inicia l'entorn gràfic en el teu terminal, probablement falte esta opció.
LTSP_FATCLIENT Forcem a que el client siga semilleuger.
NBD_SWAP És el swap del servidor que utilitzarà el client.
LMD_SESSION Amb quina sessió volem que arranque, mate-session, xfce4-session, etc...
RM_SYSTEM_SERVICES Serveis que volem que arranquen a l'inicar el client.
RM_THIN_SYSTEM_SERVICES Igual que abans però sols per a clients lleugers.
LDM_DIRECTX Aquesta opció és bastant portant ja que si l'activem ens permet desencriptar la conexió amb el client. Per tant, millorarà un poc el rendiment.

 
També podem configurar méopcions, per a tal fi, hem de clickar sobre l'opció Afig una opció estàndard i ens apareixerà una sèrie d'opcions que podem configurar. Si clickem sobre algunes de les opcions ens apareixerà una breu descripció de la variable l tipus de variable que és.


05 Opcgen Val


Així mateix podem conèixer més sobre el funcionament de les diferents opcions escribint en la terminal:

man lts.conf


Una vegada configurem totes les variables donem al botó guardar per a que es desen.

3.2. Opcions de la imatge

Les opcions de la iamtge ens permeten configurar algun paràmetros de la iamtge, però moltes vegades tindrem que recurrir a opcions globals o opcions de client. Aquesta opció té més prioritat que les opcions globals però menys que les opcions de client. Per  a accedir a elles anem a Gestió d'imatges de client dins del menú liureX LTSP.


06 Opcgen Val

 
Una vegada allí, deurem de clickobre el menú opcions de la iamtge que volem configurar:


07 Opcgen Val

 
Així, ens apreixerà uan sèrie d'opcions que podem configurar:


08 Opcgen Val

 

Opció Descripció
Tipus de client Aquí podem forçar si volem que la imatge arranque com a client lleuger o semilleuger.
Idioma idioma de l'entorn, valencià, aglés o castellà.
Umbral de RAM Indica que si el client esàper baix d'aquesta quantitat de RAM arrancarà com a client lleuger.
Use Local Apps Aquesta opció sols té sentit ene ls clients lleugers, arrancarà les aplicacions en local en lloc de fer-ho directament des del servidor. Actuaria com un híbrid entre client lleuger i semilleuger.
Avançat Altres opcions per a la imatge.

 

 !!# Opcions de client
 

Les opcions de client ens permetran configurar una màquina en concret, este opcions són les que prevaleixen sobre les demés i sols s'executen sobre eixa màquina en concret. Per a tal fi ñes necessari conèixer la MAC de la màquina que volem configurar, podem conèr la MAC de moltes maneres, una d'elles és a través de Epoptes, polsant el botó dret sobre la màquina i executant en el menú contextual Informació.


11 Opcgen Val
 

Una vegada tinguem la MAC de l'ordinador que volem personalitzar, anem a anar a Gestió de clients de aula dins de LliureX LTSP.

 
09 Opcgen Val
 

Una vegada allí, podem veure que ens apareixen diferetns icones que representen els diferents ordinadors que tenim conectats a la xarxa. Aquestos es poden identificar bé per la MAC o bé per la IP.

 Informació
Tin en compte que si tenim un client lleuger i intentem averiguar la IP o la MAC des de la terminal ens apareixerà la MAC IP del servidor, ja que el client lleuger s'està executant al servidor.

 
10 Opc. Gen

 
Podem veure que algunes de les icones es representen en verd, que són aquells ordinadors que estan conectats, en roig, els qui no i en gris ens apareixeran aquells que no estan configurats. Els nostres clients són els que es presenten amb la ip 10.2.X.X, els demés ordinadors seran bé altres servidors o altres ordinadors que tenim conectats als sevidor amb una ip pròpia.

Si clickem sobre algun dels ordinador ens apareixeran diferetns opcions de configuració  per a eixe terminal en cocnret.in en compte que si no està configurat ens apareixerà en gris encara que estiga conectat.

 
11 Opcgen Val

Opció Descripció
Autenticació automàtica Activem aquesta opció si volemq ue la muina arranque directament amb un usuari predefinit.
Usuari per a l'accès automàtic Escribim el nom de l'usuari amb el qui volem que arranque.
Contrasenya per a el l'accés automàtic La contrasenya de l'usuari.
Força como a client lleuger Activem aquesta opció per a forçar que la màquina arranque com a client lleuger.
Opcions adicionals Altres opcions que volem configurar, personalitzades per a la màquina en qüestió.

Mastodon E-Mail