Carregant...
 

Lliurex OneDrive.

1. Introducció

Lliurex OneDrive és una aplicació gràfica que permet interactuar amb OneDrive Client for Linux, un client per a OneDrive que permet sincronitzar el contingut en aquest servei en qualsevol equip.


Mitjançant LliureX OneDrive és possible vincular l'equip amb múltiples espais tant de OneDrive com de SharePoint, i permet gestionar cada espai de manera independent de manera que es puga iniciar o parar la sincronització, canviar alguns paràmetres i alguna altra funcionalitat que es descriu detalladament en aquest article.

 

Juntament amb aquesta aplicació hi ha també disponible un giny per a la barra de menú que permet conéixer en tot moment la situació en què es troba la sincronització i alguna informació extra.

2. Consideracions generals

Abans d'instal·lar o utilitzar LliureX OneDrive és convenient tindre en compte uns certs aspectes generals sobre la funcionalitat que oferix aquesta aplicació.

 

En primer lloc és important indicar que quan es vincula l'equip amb un espai i es posa en marxa la sincronització, el contingut existent en l'espai és descarregat en el disc dur de l'equip. Per a evitar problemes d'espai, el client disposa d'un mecanisme de protecció que evita lompliment complet d'aquest, com a conseqüència de la sincronització d'espais (en l'apartat 9 s'explica amb més detalle aquesta protecció).

 

També és important saber que la versió actual de LliureX OneDrive no suporta la sincronització de carpetes compartides de comptes de OneDrive de tipus bussiness com les usades en la identitat digital.

 

Quant a la velocitat en què se sincronitza el contingut, a part del nombre d'elements a sincronitzar i de les característiques del maquinari de l'equip, la velocitat depén de l'amplada de banda que pugar usar el client. En el panell Preferències (apartat 6.3) és possible ajustar l'amplada de banda que pot usar el client.

 

Quant a la nomenclatura de les carpetes locals on se sincronitzarà el contingut dels espais que es vinculen el criteri és el següent:

 • Espais de OneDrive: per a cada espai d'aquest tipus que es sincronitze es crea una carpeta local amb el nom OneDrive-dominicorreu_usuari. Per exemple: OneDrive-Outlook_testdeveloper, OneDrive-EduGVA_aaa
 • Espais de SharePoint: per als espais de SharePoint es crearà una carpeta arrel amb el nom dominicorreu-usuari. Per exemple EduGVA-aaaa. Dins d'aquesta carpeta arrel per cada espai de SharePoint  vinculat es crearà una carpeta amb el nom: SharePoint-Biblioteca. Per exemple: Claustre_46015708-Documents.

ATENCIÓ

No ha de modificar-se el nom de les carpetes locals creades per LliureX OneDrive per a sincronitzar el contingut dels espais configurats. Qualsevol canvi pot provocar le perdua d'informació tant a nivell local com a nivell de "nuvol".

 

Per a facilitar la identificació de les carpetes vinculades a espais de OneDrive/SharePoint s'usaran les icones següents:

 • Carpeta de OneDrive

42 OneDrive ES

 • Carpeta arrel per als SharePoint

43 OneDrive ES

 • Carpeta de SharePoint

44 OneDrive ES

 

Aquestes icones es mostren mentre la carpeta està vinculada a l'espai corresponent. En el cas que es desvincule, i per tant es deixe de sincronitzar contingut, les carpetes es mostraran amb la icona habitual.

 

A tall d'exemple en entrar en el navegador de fitxers podria veure's alguna cosa com el que es mostra en aquesta imatge:
67 OneDrive VA ES

3. Instal·lació

La instal·lació de Lliurex OneDrive es realitza de manera senzilla a través del zomandament disponible en la secció Internet del Zero-Center.

01 OneDrive VA ES


02 OneDrive VA ES Una vegada instal·lada l’aplicació, estarà disponible en el Menú d’Aplicacions > Internet > Lliurex OneDrive


03 OneDrive VA ES

4. Menu principal

Els espais vinculats mostren en la pantalla principal de OneDrive ordenats per tipus d'espai i ordre alfabètic.

 

Juntament amb el nom de l'espai es mostren 2 icones informatives que indiquen l'estat de sincronització i si aquesta es troba en marxa o aquesta parada. En fer focus sobre un espai es mostra un botó que permet accedir a les opcions de gestió de l'espai.

45 OneDrive VA ES

En la pantalla principal també es mostraran alguns missatges d'alerta en funció de la situació detectada.

 

Quant a les icones d'estat es poden mostrar els següents:

 • Tot el contingut està sincronitzat

46 OneDrive ES

 • Informació no disponible (normalment quan la sincronització aquesta parada)

47 OneDrive ES

 • Contingut pendent de sincronitzar

48 OneDrive ES

 • Detectat un error.

49 OneDrive ES

5. Vincular espais

Com s'ha comentat en la introducció de LliureX OneDrive permet la sincronització d'espais tant de OneDrive com de SharePoint. El procés a seguir en tots 2 cas és bastant paregut.

 

El primer pas per a sincronitzar un nou espai, desde la finestra principal de LliureX OneDrive es fará clic en Nou espai.
50 OneDrive VA ES

Es mostrarà un missatge d'advertiment per a recordar que en vincularl'equip amb un espai el contingut serà descarregat en el disc dur.


51 OneDrive VA ES

 

Si es cotinua amb la sincronització en primer lloc introduirem el compte de correu associat a l'espai que volem vincular. Si el format del compte de correu és correcte, podrem seleccionar el tipus d'espai: OneDrive o SharePoint
52 OneDrive VA ES

5.1. Vinculació d'espais de OneDrive.

En el cas d'espais de OneDrive, una vegada introduït el correu electrònic i seleccionat el tipus d'espai es farà clic a Aplicar.

 

Si es detecta que l'espai ja està vinculat es mostrarà un missatge d'error. De la mateixa manera si es detecta que ja existeix una carpeta local amb contingut, usada amb anterioritat per a sincronitzar el contingut de l'espai
39 OneDrive ES

 

Tal com s'indica en l'apartat 6.1, si el contingut no és vàlid s'haurà d'esborrar aquesta carpeta abans de poder continuar amb el procés de vinculació.

 

Si el compte de correu introduït no s'està usant ja en altres espais ja vinculats, serà necessari completar el procés per a autoritzar la vinculació de l'equip amb aquest compte de correu. Per a això s'introduirà la contrasenya corresponent.
05 OneDrive VA ES Opcionalment es mostrarà una pantalla per a autoritzar el client OneDrive for Linux l'accés al nostre compte de OneDrive. Per a autoritzar es farà clic en Yes.
06 OneDrive VA ES Si el procés d'autorització es realitza amb èxit, l'aplicació comprova l'espai disponible en el disc dur i la grandària de l'espai que es vol vincular.

 

Si la grandària de l'espai que s’ha de vincular és inferior a l'espai disponible en el disc dur, es mostrarà un missatge informatiu que suggereix 2 opcions:

 • Iniciar la sincronització de tot el contingut (sincronització total): si se selecciona aquesta opció, es posarà en marxa la sincronització de tot el contingut.
 • Seleccionar el contingut per sincronitzar (sincronització parcial) i/o revisar preferències: Aquesta opció permet seleccionar el contingut que s’ha de sincronitzar i/o revisar les preferències (panell Preferències) abans de posar en marxa la sincronització.


07 OneDrive VA ES
Si la grandària de l'espai per vincular és major a l'espai disponible en el disc dur, es mostrarà un missatge d'advertiment que suggereix 2 opcions:

 • Seleccionar el contingut per a sincronitzar i/o revisar preferències.
 • Cancel·lar la vinculació de l'espai.


53 OneDrive VA ES

 

Una vegada seleccionada l'opció corresponent, s'accedirà al menú que permet gestionar l'espai vinculat i el funcionament del qual s'explica en l'apartat següent.

5.2. Vinculació d'espais de SharePoint

En el cas de vincular un espai de SharePoint una vegada triada aquesta opció, depenent de si el correu introduït ja està sent o no usat per un altre espai serà necessari realitzar el procés d'autorització, explicat en l'apartat anterior.

 

Si l'autorització és correcta, es mostrarà un desplegable per a seleccionar el SharePoint que es vol vincular.

54 OneDrive VA ES A continuació es mostrarà un desplegable per a seleccionar la biblioteca.

55 OneDrive VA ES Per a finalitzar el procés de vinculació es farà clic a Aplicar, i el procés és similar al que s’ha explicat en el cas dels espais de OneDrive.
 

6. Administració de l'espai

Com ja s'ha comentat, cada espai vinculat pot ser administrat de manera independent. Per a això LliureX OneDrive compta amb una sèrie de panells amb diferents opcions.

6.1. Subfinestra Espai

La subfinestra Espai està destinada a mostrar informació bàsica sobre la sincronització i realitzar accions bàsiques sobre aquesta.
09 OneDrive VA ES La informació i les accions disponibles són:

 • Correu electrònic associat: mostra el correu electrònic associat a l'espai vinculat.
 • Tipus d'espai: indica si es tracta d'un espai de OneDrive o SharePoint.
 • SharePoint: nom del SharePoint vinculat
 • Biblioteca: mostra la biblioteca del SharePoint que s'està sincronitzat. Només es mostra en el cas que el tipus d'espai siga SharePoint.
 • Carpeta local: mostra la ruta de la carpeta local en l'equip vinculat juntament amb un botó que permet accedir a aquesta.
 • Espai disponible: indica l’espai disponible en l'espai vinculat per a facilitar a usuaris i usuàries el control sobre l'espai d'emmagatzematge.
 • Sincronització: indica l’estat de la sincronització juntament amb un botó que permet canviar-lo. Els estats poden ser:
  • Parada: si el procés de sincronització està detingut.
  • En marxa: si el procés de sincronització està en funcionament.
 • Estat: mostra informació general sobre el funcionament de la sincronització; com, per exemple, si tot el contingut està sincronitzat, si hi ha contingut pendent de sincronitzar o si el client ha comunicat algun error com ara problemes per a connectar amb el servei de Microsoft OneDrive, si hi ha algun problema amb la vinculació…. Mitjançant el botó disponible és possible actualitzar la informació sobre l'estat.
 • Desvincular de l'espai: mitjançant aquest botó és possible dur a terme la desvinculació de l’equip amb lespai vinculat, de manera que ja no se sincronitzarà més contingut entre l'equip i l'espai. En fer clic sobre el botó, es mostrarà un missatge per a confirmar l'acció.


10 OneDrive VA ES


Cal indicar que quan es desvincula l’equip de l'espai, la carpeta creada en l'equip es manté. Això és important perquè si, per qualsevol motiu, es torna a vincular l’equip amb el mateix espai, el contingut existent en la carpeta s'afegirà al nou espai vinculat.


Per tant, abans de tornar a vincular l’equip amb l'espai, s'ha de revisar si el contingut de la carpeta local és vàlid o no. En cas que no siga vàlid, s'hauria d'eliminar la carpeta local de la carpeta personal de l'usuari abans de tornar a vincular l'equip amb l'espai.


Quant al funcionament en si d'aquesta subfinestra, hem d'apuntar que si, per exemple, a l'hora de posar en marxa la sincronització es detecta que hi ha canvis pendents d'aplicar relatius al tipus de sincronització i/o preferències, es mostrarà un missatge informatiu perquè l'usuari aplique o cancel·le aquests canvis abans de posar en marxa la sincronització.

 

6.2. Subfinestra Sincronització

La subfinestra Sincronització permet seleccionar en qualsevol moment el contingut que es vol sincronitzar.
12 OneDrive VA ES

Hi ha tres opcions, com ja s’ha comentat en l’apartat 3:

 • Sincronitzar totes les carpetes de l'espai (sincronització total): amb aquesta opció se sincronitza la totalitat del contingut existent en l'espai vinculat.
 • Seleccionar les carpetes a sincronitzar (sincronització parcial): aquesta opció permet seleccionar la o les carpetes que es volen sincronitzar. Mitjançant el botó disponible és possible actualitzar l’estructura de carpetes existent en l'espai vinculat.
 •  

No sincronitzar arxius amb determinades extensions: aquesta opció complementa a les 2 anteriors i permet seleccionar les extensions d'arxius que seran exclosos de la sincronització

 

6.2.1. Utilització

En primer lloc, cal indicar que aquesta subfinestra és funcional únicament si la sincronització està parada. Si la sincronització està en marxa, es mostrarà una pantalla com aquesta.

13 OneDrive VA ES Si la sincronització està en marxa, cal detindre-la (des del botó corresponent de la subfinestra Compte) abans poder usar aquesta subfinestra.

 

Cal indicar també que abans de canviar el tipus de sincronització que s’està realitzant (si l’equip ja fa temps que està vinculat a un espai) i si es vol passar d’una sincronització total a una de parcial, convé assegurar-se que el contingut existent en la carpeta local està sincronitzat amb l’existent en l'espai vinculat.


Si es tria l’opció de sincronització parcial, en marcar l’opció es mostrarà l’arbre de carpetes de l'espai vinculat (depenent de la situació prèvia, l’estructura de carpetes podria tardar uns segons a aparéixer).

14 OneDrive VA ES


Si l’estructura de carpetes sembla que no mostra totes les que hi ha en l'espai vinculat, es pot actualitzar fent clic en el botó disponible a aquest efecte.
15 OneDrive VA ES A l’hora de seleccionar les carpetes a sincronitzar, es marcarà la casella que li corresponga (en seleccionar una carpeta, les subcarpetes que hi haja també queden seleccionades).


Si desmarquem la casella, la carpeta no se seleccionarà per a sincronitzar (si es desmarca una carpeta, es desmarcaran les subcarpetes associades a aquesta).


També és possible desplegar/replegar l'estructura de cada carpeta per a facilitar la visualització, fent clic en la icona corresponent. El desplaçament per a avançar sobre l’estructura de carpetes pot realitzar-se amb les tecles de Fletxa amunt / Fletxa avall del teclat o mitjançant la roda del ratolí situant el cursor del ratolí sobre la llista.

16 OneDrive VA ES

Pel que fa a la carpeta OneDrive que apareix en l'estructura de la carpeta, el seu paper és marcar/desmarcar totes les carpetes de l'estructura, per a a continuació marcar/desmarcar el que es desitge.

 

Quan l’aplicació detecte canvis respecte a la situació inicial s’habilitaran els botons d’Aplica (per a guardar els canvis) o de Cancel·la (per a descartar els canvis realitzats i tornar a la situació inicial).


Cal indicar que quan s’opta per la sincronització parcial, quan s’apliquen els canvis hi ha disponibles tres opcions:

 • Esborra les carpetes no seleccionades de la carpeta local: si es tria aquesta opció, quan s’apliquen els canvis la carpeta local s’esborra perquè el client la regenere únicament amb les carpetes seleccionades per a sincronitzar (si es tria aquesta opció, convé assegurar-se, com s’ha indicat en paràgrafs anteriors que el contingut de la carpeta local i el contingut existent en l'espai estan sincronitzats). Les carpetes només s’esborren de la carpeta local i seguiran estant disponibles en l'espai corresponent.
 • Mantindre les carpetes no seleccionades: amb aquesta opció les carpetes no seleccionades seguiran sent visibles en la carpeta local, però el seu contingut no se sincronitzarà.
 • Cancel·la: per a tornar a visualitzar l'estructura i poder fer canvis abans d'aplicar-los.


17 OneDrive VA ES
Després de seleccionar el tipus de sincronització que es vol dur a terme, es farà clic a Aplica perquè s'apliquen i guarden els canvis. Depenent del tipus de sincronització, quantitat d’arxius a sincronitzar i amplada de banda disponible, el procés pot tardar un poc.


En funció de com acabe el procés, es mostrarà un missatge que indicarà que el procés ha finalitzat correctament o bé que s'ha produït una fallada.

17b OneDrive VA ES

En cas de fallada, es recomana llançar en primer lloc un Test de LliureX OneDrive (vegeu l’apartat 6.4) per a veure si el client indica què ha fallat. En qualsevol cas, es recomana executar l'ordre Resincronitza espai (apartat 6.4) perquè se sincronitze de manera correcta la carpeta local i l'espai associtat.


Una vegada aplicats els canvis, caldrà posar en marxa la sincronització perquè el contingut de la carpeta local i el de l'espaci vinculat.


Aconsellem que quan se seleccione la sincronització parcial, abans de posar en marxa la sincronització, s'execute el Test de LliureX OneDrive disponible en el subfinestra d’Eines (vegeu l’apartat 6.4) per a comprovar que la sincronització inclou únicament el contingut de les carpetes seleccionades.


Iniciada la sincronització també és recomanable comprovar que, efectivament, s’està sincronitzant el contingut que s’ha seleccionat en la subfinestra. Es pot fer, per exemple, accedint a les carpetes que hem triat, creant un arxiu de text buit i, a continuació, accedint a l'espai vinculat des del navegador per a comprovar que el document creat hi apareix.


Quant a quina mena de sincronització hem de triar, cal tindre en compte l’espai disponible en el disc dur de l’equip i la grandària del contingut existent en l'espai vinculat, perquè si el disc dur es queda sense espai, el sistema no funcionarà correctament. Si l’equip l’usa més d’una persona, es recomana fer servir l’opció de sincronització parcial mantenint en la carpeta local únicament les carpetes seleccionades i anar canviat les carpetes que s’han de sincronitzar d’acord amb les necessitats que hi haja en cada moment. D’aquesta manera, és més difícil que s'arribe a omplir tot l'espai del disc dur.


Pel que fa a la visualització de l’estructura de carpetes de l'espai vinculat, si s’ha optat per una sincronització parcial, quan aquesta es modifique, com per exemple canviar de carpetes a sincronitzar, es recomana actualitzar l'estructura, mitjançant el botó que s'ha comentat en paràgrafs anteriors, ja que, l'estructura que es visualitza inicialment només mostra aquelles parts de l'estructura que té alguna carpeta seleccionada amb anterioritat.

18 OneDrive VA ES

Finalment, cal remarcar el que s'ha comentat en l'apartat 2 d'aquest article: en qualsevol moment és possible canviar de tipus de sincronització i, en el cas de la sincronització parcial, canviar les carpetes que se sincronitzaran.


Si s’intenta tancar l’aplicació i no s’han aplicat els canvis realitzats es mostrarà el missatge descrit en paràgrafs anteriors.

6.2.2. Identificació de les carpetes en sincronització parcial

Si s'opta per la manera de sincronització parcial, per a facilitar la identificació de les carpetes incloses/excloses del procés de sincronització i en funció de la selecció realitzada, pot ser que les carpetes es mostren amb aquestes icones:

 • Carpeta inclosa en la sincronització: si la carpeta té contingut inclòs en la sincronització

69 OneDrive VA ES

 • Carpeta exclosa de la sincronització: Si tot el contingut de la carpeta ha sigut exclòs de la sincronització

70 OneDrive VA ES
Aquestes icones personalitzades es combinaran amb la icona per defecte de les carpetes a fi de mostrar la situació en tant que contingut està inclòs en la sincronització:

 • Si es mostren carpetes amb la icona "estàndard" juntament amb carpetes amb la icona de "carpeta inclosa en la sincronització": significa que les carpetes amb la icona "estàndard" estan excloses del procés de sincronització


71 OneDrive VA ES

 • Si es mostren carpetes amb la icona "estàndard" juntament amb carpetes amb la icona de "carpeta exclosa de la sincronització": significa que només el contingut de les carpetes amb la icona "estàndard" està inclòs en la sincronització.


72 OneDrive VA ES
NOTA:

Aquesta identificació s'aplica sempre que s'aplica la sincronització parcial. Una vegada aplicada pot gestionar-se mitjançant l'opció disponible en el panell d'Eines

6.3. Subfinestra Preferències

La subfinestra Preferències permet modificar alguns paràmetres de funcionament del client OneDrive for Linux a fi d’adaptar-lo a les necessitats que l’usuari o la usuària puga tindre en cada moment.

20 OneDrive VA ES

Actualment, les preferències que poden canviar-se són:

 • Iniciar la sincronització automàticament en iniciar sessió: si es marca aquesta opció, cada vegada que s'inicie la sessió en l'equip, la sincronització es posarà en marxa de manera automàtica (llevat que hi haja algun error que ho impedisca). Si es desmarca, es l’usuari qui ha de posar en marxa la sincronització quan ho considere oportú. Per defecte, aquesta opció està marcada.
 • Sincronitzar canvis remots cada X minuts: aquesta opció permet indicar l’interval de temps en el qual el client OneDrive for Linux comprovarà si hi ha canvis en l'espai vinculat i, en cas afirmatiu, procedir a la seua descàrrega si són arxius nous o a l’eliminació o actualització d’arxius ja existents i d’aquesta manera aquests canvis queden reflectits en la carpeta local. Per defecte, el valor establit és 1 minut, però es pot triar l'interval que es desitge fins a un màxim de 60 minuts. Com més gran siga aquest valor, més temps tardaran a reflectir-se en la carpeta local els canvis que es produïsquen en l'espai vinculat.
 • Amplada de banda per a descàrrega/pujada: permet indicar l'amplada de banda de xarxa màxim que pot utilitzar el client OneDrive for Linux a l'hora de pujar i descarregar arxius. A major amplada de banda més ràpid es realitzaran les pujades i descàrregues d'arxius. Per defecte l'establit és de 512 KB/s i el màxim valor permés és de 100 MB/s.
 • Grandària màxima dels fitxers per sincronitzar: Permet activar aquesta opció que evita que se sincronitzen arxius amb una grandària superior a la seleccionada.
 • Gestió del log: aquesta opció permet activar el log del client de OneDrive. Una vegada activat es mostra la grandària de l'arxiu de log i es pot consultar el mateix o esborrar-lo. Es recomana activar aquesta opció únicament en el cas que es detecte algun comportament anòmal en el funcionament del client.


Quant a l'opció de fixar la grandària màxima dels fitxers per sincronitzar, una vegada fixada aquesta opció només afectarà els nous arxius pendents de sincronitzar. És a dir si un arxiu ja sincronitzat augmenta la seua grandària superant el límit establit, continuarà sincronitzant-se.D'altra banda s’ha d’indicar que si es desactiva o es modifica la grandària fixada per als arxius per sincronitzar, els arxius que hagen sigut “bloquejats” fins al moment del canvi d'aquesta opció se sincronitzaran.

Quan l’aplicació detecte canvis respecte a la situació inicial, s’habilitaran els botons d’Aplica (per a guardar els canvis) o de Cancel·la (per a descartar els canvis realitzats i tornar a la situació inicial).

Els canvis que es realitzen una vegada aplicats, si la sincronització està en marxa, tindran efecte la pròxima vegada que s’inicie la aquesta. Si la sincronització està parada, els canvis tindran efecte quan es pose en marxa.

En funció de com acabe el procés, es mostrarà un missatge que indicarà que el procés ha finalitzat correctament o bé que s'ha produït una fallada.

21 OneDrive VA ES

Si no s’apliquen els canvis i s’intenta tancar l’aplicació, es mostrarà un missatge similar a aquest, bé per a aplicar els canvis realitzats, bé per a descartar-lo o cancel·lar el tancament de l'aplicació.


22 OneDrive VA ES

6.4. Subfinestra Eines

La subfinestra Eines ofereix un parell de funcions que poden ser útils.

23 OneDrive VA ES

Aquestes funcions són:

 • Executa el test de LliureX-OneDri: aquesta funcionalitat permet executar un parell d'utilitats del client consistent en la consulta de l'estat de sincronització i fer un simulacre de sincronització. Com a resultat, es genera un document de text amb la informació generada per aquestes dues utilitats, que permet identificar possibles errors en el funcionament del client. Aquesta funcionalitat pot executar-se en qualsevol moment.
 • Resincronitar espai: mitjançant aquesta funcionalitat s’executa una resincronització completa entre la carpeta local i l'espai vinculat corresponent. Pot ser útil en cas que, per qualsevol motiu, la base de dades del client OneDrive es corrompa (és una de les informacions que es mostra en el camp Estat de la subfinestra Compte) o si es detecta que el contingut no s'està sincronitzant correctament. Aquesta funcionalitat només pot executar-se si la sincronització està parada.
 • Actualitzar l'autorització: si caduca l'autorització per a sincronitzar l'espai, mitjanḉant aquesta opció, és possible tornar autoritzar aquesta sincronització de manera ràpida i senzilla.

Identificació de les carpetes incloses en la sincronització: permet activar o desactivar la identificació que s'aplica a les carpetes incloses/excloses en el procés de sincronització quan s'usa l'opció de sincronització parcial.


Respecte a l’arxiu que es genera quan s’executa el test, la informació s’agrupa en dos blocs:

24 OneDrive VA ES

Els blocs que apareixen són:

 • Sync-display-estatus: mostra informació general sobre l’estat de la sincronització: si està tot sincronitzat o si hi ha algun error.
 • Test de sincronització: mostra el resultat d'una prova de sincronització completa. Es mostra la relació d'arxius sincronitzats. Depenent del contingut de la carpeta local i de la mena de sincronització que s’haja triat, pot mostrar la relació de carpetes i arxius exclosos de la sincronització (apareixerà per cada carpeta/fitxer exclosa una línia amb el següent text: Skipping item – excluded by sync_list config "ruta" ).

 

7. Funcionament del giny per a la barra de menú

Juntament amb Lliurex OneDrive s'instal·la, a més del client OneDrive Client for Linux, un giny per a la barra de menú la principal funció del qual és facilitar el seguiment de l'estat de la sincronització dels espais vinculats.

El giny apareix de manera automàtica quan detecta que l'equip s'ha vinculat amb algun espai de OneDrive/SharePoint, i s’oculta també de manera automàtica quan es desvincula l'equip del compte.25 OneDrive VA ES
La comprovació d’estat es realitza de manera automàtica cada 90 segons i en funció de l’estat en què es trobe la sincronització, la icona canviarà per a informar l'usuari. Juntament amb la icona, també canvia el text que apareix en situar el punter del ratolí sobre la icona del giny. Les icones i textos que es poden visualitzar són:

 • Sincronització detinguda (icona de OneDrive amb un cercle negre): es mostra quan la sincronització està parada.


26 OneDrive VA ES

 

 • Iniciant la sincronització (icona de OneDrive amb un cercle blau clar): apareix quan s'arranca la sincronització.


27 OneDrive VA ES

 

 • Canvis pendents de sincronització (icona de OneDrive amb un cercle taronja): es mostra bé quan hi ha canvis en el compte de OneDrive que estan pendents de sincronització o quan s’estan pujant arxius des de la carpeta local de OneDrive cap al compte de OneDrive.


28 OneDrive VA ES

 

 • Detectat un error (icona de OneDrive amb un cercle roig): aquesta icona apareix quan el client retorna algun tipus d’error com per exemple fallada en la connexió al servei de OneDrive o algun problema intern. El detall de l’error es pot consultar en el camp Estat de la subfinestra Compte de LliureX OneDrive.


29 OneDrive VA ES

 

 • Tot sincronitzat (icona de OneDrive sense cercle): es mostrarà quan tot el contingut de OneDrive estiga sincronitzat.


30 OneDrive VA ES
En el cas que es detecte un error, el giny mostrarà una notificació per a advertir d'aquest fet.


31 OneDrive VA ES

 

A més d'informar sobre l'estat de la sincronització fent clic amb el botó esquerre del ratolí, és possible accedir a la llista dels espais vinculats. La llista mostra el nom de l'espai juntament amb una icona que indica sobre l'estat i si la sincronització aquesta en marxa o parada. Fent focus sobre un espai es mostra informació addicional de l'espai i un botó que permet accedir a la fitxa de l'espai.


56 OneDrive VA ES

 

Fent clic amb el botó dret del ratolí, és possible accedir a un botó que permet obrir Lliurex OneDrive i a l'article d'ajuda en la Wiki.


58 OneDrive VA ES

 

Fent focus sobre un espai es mostra informació addicional sobre l'estat de la sincronització i es mostra un boto que permet accedir als detalls de l'espai


57 OneDrive VA ES

 

La informació detallada sobre l'espai es mostra en la següent imatge:


32 OneDrive VA ES

 

Actualment, la informació que es mostra és:

 • El correu electrònic associat a l'espai
 • El tipus d'espai vinculat
 • La ruta de la carpeta local juntament amb un botó per a accedir a aquesta.
 • L’espai disponible d’emmagatzematge en l'espai.
 • L’estat de la sincronització (parada o en marxa) juntament amb un botó per a canviar-lo.
 • Accés a la llista del 10 últims fitxers modificats.

Grandària de l'arxiu del log amb opció de consultar el contingut d'aquest


Indicar que el canvi d'estat de la sincronització des del giny només està habilitat si Lliurex OneDrive no s'està executant. En cas contrari el botó apareixerà deshabilitat.

 

Pel que fa a la relació dels últims arxius modificats, en fer clic sobre el botó corresponent es mostra la llista de 10 arxius que hagen sigut modificats (o afegit des de l'espai) més recentment. Fent clic sobre els botons corresponents es pot tornar al panell principal o actualitzar la llista.


36 OneDrive VA ES
Fent focus sobre qualsevol dels arxius de la llista, es mostra la informació sobre la data de modificació i un botó per a accedir a la seua ubicació en la carpeta local.


37 OneDrive VA ES

 

Fent clic sobre aquest botó s'obrirà el gestor d'arxius en la ubicació on es troba l'arxiu.

38 OneDrive VA ES

Fent clic amb el botó dret del ratolí, és possible accedir a un botó que permet obrir Lliurex OneDrive.


33 OneDrive VA ES

8. Esborrat de la carpeta local

Mentre l'equip estiga vinculat amb un espai de OneDrive/SharePoint, qualsevol acció realitzada sobre la carpeta local corresponent usada per a sincronitzar contingut de l'espai, es veurà reflectit en aquest una vegada la sincronització es pose en marxa i pot suposar l'esborrat total o parcial del contingut emmagatzemat de l'espai en el núvol.


Per a intentar evitar la perduda d'informació emmagatzemada en OneDrive/SharePoint, LliureX OneDrive monitora constantment les carperte locals usades per a sincronitzar contingut de manera que si detecta que és eliminada de l'equip o es buida de contingut, mostrarà una notificació d'advertiment indicant el que ha detectat i detindrà la sincronització.


40 OneDrive VA ES


Per a poder tornar a posar en marxa la sincronització caldrà "restablir" la situació.


En el cas que s'haja eliminat la carpeta local associada a un espai  de OneDrive/SharePoint, en primer lloc caldrà comprovar si està en la paperera de reciclatge de l'equip. Si es troba en la paperera, restaurant-la es podria tornar a posar en marxa la sincronització.


Si la carpeta esborrada no es troba en la paperera de reciclatge, caldrà accedir al compte de OneDrive/SharePoint i verificar que el contingut esborrat es troba ací. Si també s'ha vist afectat per l'eliminació de la carpeta, es podrà recuperar des de la paperera de reciclatge del propi OneDrive/SharePoint. Una vegada el contingut estiga en OneDrive/SharePoint, per a poder iniciar de nou la sincronització en l'equip local, caldrà executar prèviament l'opció de Resincronitzar l'espai disponible en el panell d'Eines (veure apartat 6.4).


Si s'ha esborrat tot el contingut de la carpeta local associada a un espai de OneDrive/SharePoint de manera involuntària, la manera de procedir és similar a l'anterior. Intentar recuperar el contingut de la paperera de reciclatge de l'equip i si no és possible, recuperar el contingut des del propi compte de OneDrive/SharePoint. Una vegada fet això es podrà posar en marxa la sincronització sense necessitat d'executar el comando de reparació.


Si l'eliminació del contingut de la carpeta local associada a un espai de OneDrive/SharePoint ha sigut voluntària, es podrà posar en marxa la sincronització simplement acceptant el missatge que es mostrarà en posar en marxa el procés de sincronització.


41 OneDrive VA ES


En qualsevol cas, si es dona alguna de les circumstàncies assenyalades en aquest apartat, es recomana una vegada restablida la situació i posada en marxa la sincronización, verificar en el propi compte de OneDrive/SharePoint que no s'ha perdut informació desitjada, accedint per exemple a la Paperera de reciclatge i comprovant que no hi ha cap arxiu que haja sigut esborrat de manera involuntària.

9. Protecció per a evitar l'ompliment del disc dur

Tal com s'ha comentat a l'apartat 2 d'aquest article, el client de OneDrive compta amb una protecció per a evitar que com a conseqüència de la sincronització de contingut de OneDive/SharePoint , el disc dur de ñl'equip es quede sense espai.


El marge establit és de 5 GB de manera que si l'espai disponible en el disc dur és inferior a aquesta quantitat, es deixarà de sincronitzar el contingut de l'espai.


Per a advertir d'aquesta situació una vegada es detecta que l'espai disponible és inferior a 10 GB, tant el giny com LliureX OneDrive mostraran un missatge informatiu d'aquesta situació.

 

59 OneDrive VA ES

A més es mostrarà una notificació de manera periòdica.

 

60 OneDrive VA ES

 

Si l'espai disponible en el disc dur continuara disminuint i arribara a ser inferior a 5 GB, el missatge informatiu passaria a ser d'error.

 

61 OneDrive VA ES

 

La notificació d'advertiment es mostrarà amb major freqüència.

 

62 OneDrive VA ES
Com s'ha comentat, una vegada l'espai del disc dur és inferior a 5 GB, si bé el procés de sincronització pot continuar en marxa, no se sincronitzarà cap contingut fins que l'espai disponible siga superior al limit de seguretat. Una vegada s'haja aumentat l'espai del disc dur, serà necessari dur a terme una resincronització de l'espai (panell d'Eines apartat 6.4) perquè tant la carpeta local com l'espai vinculat tornen a estar sincronitzats.

 

ATENCIÓ

Si l'espai disponible en el disc dur és inferior a 5 GB no es podran afefir nous espais per a sincronitzar.

10. Migració des de la versió anterior

En el cas d'estar usant la versió anterior de LliureX OneDrive una vegada instal·lada la nova versió serà necessari executar el procés de migració per a poder continuar administrant l'espai disponible.


Mentre no s'execute aquest procés el client continuarà funcionant amb la configuració establida però serà possible administrar-lo i rebre informació sobre l'estat de la sincronització.


Instal·lada la  nova versió, una vegada es torne a iniciar sessió en l'equip, si és necessària la migració, el giny mostrarà un missatge informatiu respecte d’això.


63 OneDrive VA ES

 

Per a dur a terme la migració, bastarà amb accedir a LliureX OneDrive i seguir les indicacions que es mostren en pantalla.
64 OneDrive VA ES


65 OneDrive VA ES La migració bàsicament consisteix a associar un compte de correu a l'espai configurat amb la versió anterior. A partir d'ací s'executen una sèrie de passos per a canviar el nom de la carpeta local a la nova nomenclatura, configurar el servei de monitoratge i una altra sèrie de passos addicionals requerits pel client.

 

Per a evitar problemes abans de dur a terme cap acció del procés de migració la sincronització serà detinguda. Una vegada el procés de migració haja acabat, es recomana dur a terme el Test de LliureX OneDrive disponible en el panell d'Eines (apartat 6.4) per a verificar que tot és correcte. Fet això es podrà posar en marxa de nou la sincronització.
66 OneDrive VA ES
 

Quan al procés de migració no hauria d'haver hi cap problema i s'hauria d'executar correctament. No obstant això si sorgira cap algun problema el recomanable seria desactivar l'inici automàtic a l'inici de sessió en el panel de Preferències (apartat 6.3), no posar en marxa el procés de sincronit

11. Altres consideracions

El client OneDrive Client for Linux té el seu propi sistema de notificacions mitjançant el qual informa de la posada en marxa del procés de sincronització


34 OneDrive ES
o d’alguns errors que puguen detectar-se, com per exemple una fallada a l’hora de pujar un document al compte de OneDrive o que s’haja revocat l’autorització al client per a poder connectar-se amb el compte de OneDrive.


35 OneDrive ES


Quant a la vinculació de l'equip amb un espai de OneDrive/SharePoint, si es canvia la contrasenya del compte de correu associat o es revoca l'autorització al client, com ja s'ha indicat, el client mostrarà de manera insistent la notificació que es mostra dalt. En aquest cas caldrà accedir a LliureX OneDrive i actualitzar l'autorització mitjançant l'opció disponible en el panell d'Eines

 

Quant al “maneig” d’arxius de gran grandària per part del client, si en la carpeta de OneDrive es copia un fitxer de gran grandària, el temps que tardarà a enviar-se al compte de OneDrive dependrà de la connexió de xarxa i de l'amplada de banda configurada en Lliurex OneDrive.


Si per qualsevol motiu la sincronització es para o es tanca la sessió de l'equip mentre l'arxiu s'està enviant, quan es torne a iniciar la sincronització, el procés d'enviament continuarà fins que puga ser completat. Cal assenyalar que mentre s'estiga enviant l'arxiu, no se sincronitzarà cap altre canvi. Una vegada haja finalitzat l'enviament de l'arxiu se sincronitzaran els canvis pendents que s'hagen pogut produir.

 

Mastodon E-Mail