Carregant...
 

Lliurex Guard en Lliurex.

1. Introducció


Lliurex Guard és el sistema que s'utilitza en LliureX per a filtrar els continguts que vulguem que siguen accessibles en l'aula.

La principal diferència quant a les versions anteriors és que en la nova versió LliureX-Guard es basa en dnsmasq en lloc de en squid.

Cal recordar que ja hi ha continguts filtrats pel servidor de Conselleria, als quals no podrem tindre accés llevat que demanem expressament permís per a obrir aquestes pàgines. Mitjançant la configuració de Lliurex Guard es poden filtrar altres continguts addicional diferents als ja filtrat per Conselleria.

 

2. Inici


Per a executar l'aplicació cal accedir al Menú>Administració de Lliurex>Zero-Center.

 

01 LLxGuard VA

 

Una vegada dins del Zero-Center cal executar el zomandament de  Lliurex Guard que es troba en la secció de “Sistema”.

 

02 LLxGuard VA

 

Després d'executar el zomandament, es visualitza una finestra perquè l'usuari puga identificar-se. Si l'usuari és correcte s'accedeix a l'aplicació.

 

03 LlxGuard VA

 

3. Modes de funcionament


Lliurex Guard disposa de 3 modes de funcionament:

  • Desactivat:  és el mode de funcionament per defecte. En aquest mode no s'apliquen els filtres que s'hagen establit mitjançant Lliurex Guard.

 

04 LlxGuard VA

 

 

  • Black List:  és el mode per a establir una política permissiva quant al filtrat de contingut. Mitjançant aquest mode es permet l'accés a qualsevol domini, amb l'excepció d'aquells especificats en les llistes actives que s'hagen configurat.

 

05 LlxGuard VA

 

En activar aquest mode per primera vegada es carregaran una sèrie de llistes predefinides perquè l'usuari puga decidir quines vol activar. Cal saber que aquestes llistes predefinides poden ser gestionades com s'explicarà en l'apartat següent. A més, l'usuari podrà definir noves llistes addicionals.

 

06 LlxGuard VA

 

 

  • White List:  és el mode per a establir una política restrictiva en l'accés al contingut web. Mitjançant aquest mode es restringeix l'accés a qualsevol domini, a excepció d'aquells especificats en les llistes actives que s'hagen definit.

 

07 LlxGuard VA

 

Aquest mode no disposa de llistes predefinides. En activar-se per primera vegada no es mostrarà cap llista.

 

08 LlxGuard VA

 

En seleccionar el mode Black List o White List es mostrarà la relació de llistes ordenades alfabèticament que s'hagen definit per al mode seleccionat. Per a cada llista es mostra el nom, la descripció (si s'ha introduït) i el nombre d'entrades que conté la llista. A més dels controls per a la seua gestió.

Quan Lliurex Guard està en funcionament (ja siga en mode Black List o White List) i s'intenta accedir a algun dels continguts filtrats en les llistes actives es mostrarà la següent pantalla en el navegador.

 

09 LlxGuard VA

 

 

 Nota
Quan se selecciona un dels modes de funcionament, aquest s'aplica de forma immediata de forma que les llistes actives que s'hagen definit es posaran en funcionament.

 

 

 Nota
Si duran la utilització de Lliurex Guard (creació/edició de llistes, activació/desactivació de llistes o canvi de mode de funcionament) es produeix algun error que impedisca el correcte funcionament de dnsmasq, Lliurex Guard passarà automàticament al mode Desactivat per garantir la connexió a internet dels equips.

 

4. Gestió de les llistes

 

Quant a la gestió de les llistes associades a cadascuna de les maneres de funcionament, l'usuari disposa d'una sèrie d'opcions per a gestionar les llistes.

Es poden realitzar diferents accions sobre la relació de llistes (crear noves, editar,esborrar, activar/desactivar...) i una vegada realitzades totes les accions necessàries es poden aplicar tots els canvis de manera simultània.

Si en eixir de l'aplicació es detecta que s'han realitzat canvis que no s'han aplicat en les llistes, es mostrarà un missatge d'alerta perquè l'usuari puga cancel·lar l'eixida i aplicar-hi els canvis. Si s'ix de l'aplicació sense aplicar els canvis aquests es perdran.

 

33 LlxGuard VA

32 LlxGuard VA

 

A continuació es descriuen les opcions disponibles per a gestionar les llistes.

 

4.1. Creació de noves llistes

A l'hora d'afegir noves llistes es disposa de 2 possibilitats:

  •     Afegir llista personalitzada: aquesta opció permet crear una nova llista introduint de manera manual les adreces i dominis web que es desitgen filtrar.

  

10 LlxGuard VA

 

En seleccionar aquesta opció es mostrarà un formulari per a introduir la següent informació:

  • Nom de la llista: camp obligatori que no pot coincidir amb el nom d'altres llistes que ja s'hagen creat.
  • Descripció: camp opcional per a introduir una xicoteta descripció quant a la la llista.
  •  Relació d'urls i dominis:  per a introduir la llista d'urls i dominis que es desitja filtrar. L'url introduït no ha de contindre http://o https:// ni cap caràcter especial en el seu començament (.,-,*,#...).

 

11 LlxGuard VA

 

Una vegada configurada la llista, cal fer clic en "Guarda".

 

12 LlxGuard VA

 

  • Afegir llista personalitzada mitjançant un fitxer: amb aquesta opció es pot crear una llista a partir d'un fitxer (en format text) descarregat o generat prèviament.

 

13 LlxGuard VA

 

Si es tria aquesta opció es mostrarà un finestra per a seleccionar el fitxer que s'ha de carregar.

 

14 LlxGuard VA

 

A continuació es mostrarà el formulari per a completar la informació de la llista.  Si la llista carregada té menys de 2500 línies en l'apartat Relació d'urls i dominis es mostrarà la relació d'url continguda en el fitxer.

 

15 LlxGuard VA

 

Si el nombre és major, es mostrarà un botó per a accedir al contingut del fitxer carregat mitjançant l'editor de text predeterminat del sistema.

 

16 LlxGuard VA

21 LlxGuard VA

 

Una vegada configurada la llista cal fer clic en "Guarda".

Si la validació de la informació introduïda és correcta, la nova llista apareixerà en la relació de llistes del mode que s'haja establit. La llista es mostrarà marcada com a activa. Perquè la llista s'aplique, caldrà fer clic damunt d' “Aplica”.

 

 Important
Per al correcte funcionament tant de Lliurex Guard com de dnsmasq es recomana que no es carreguen fitxers que superen els 30 Mb.

 

 

 Important
A l'hora d'emplenar el camp Relació d'urls i dominis és possible apegar-hi text prèviament copiat. Per al correcte funcionament de Lliurex Guard es recomana que el text copiat no excedisca de les 1800 línies en cada tanda.

 

4.2. Edició de les llistes

És possible editar una llista ja creada per a modificar tant el nom, com la descripció, la relació d'url i els dominis hi associats. Per a això, cal fer clic damunt de l'opció “Edita la llista”.

 

17 LlxGuard VA

 

En fer clic es mostrarà el formulari per a l'edició de la llista. De la mateixa manera que ocorre amb la creació de llistes mitjançant un fitxer, si el nombre d'entrades de la llista és menor de 2500 en l'apartat de Relació d'url i dominis es mostrarà la relació d'url continguts en la llista.

 

18 LlxGuard VA

 

Si el nombre és major, per a accedir a la relació d'url s'ha d'utilitzar l'editor de textos predeterminat del sistema.

 

20 LlxGuard VA

 

S'hi disposa d'un camp de cerca per a facilitar la “navegació”en la relació d'url i dominis. Els dominis que continguen la paraula introduïda en el camp de cerca apareixeran ressaltats en groc. Si no hi ha coincidències, es mostrarà un missatge informatiu.

 

19 LlxGuard VA

 

Una vegada realitzats els canvis, cal fer clic damunt de “Guarda”. A continuació perquè els canvis s'apliquen caldrà fer clic sobre “Aplica”.

 

4.3. Activació/Desactivació de les llistes

Com s'ha comentat anteriorment, perquè el contingut d'una llista s'aplique, cal que la llista estiga activa. De la mateixa manera, si es desitja que el contingut d'una determinada llista no s'aplique, cal desactivar-la.

Per a canviar l'estat d'una llista cal fer clic damunt de la  marca (check) de la llista l'estat de la qual es vulga canviar.

22 LlxGuard VA

23 LlxGuard VA

 

Si es desitja canviar l'estat de totes les llistes (per al mode en què es trobe Lliurex Guard) caldrà fer clic damunt de l'opció que corresponga de la barra de menú.

 

24 LlxGuard VA

 

Per tal que el canvi d'estat de les llistes s'aplique, cal fer clic en  “Aplica”.

 

4.4. Supressió de les llistes

Si es vol seleccionar una llista perquè aquesta siga eliminada, cal fer clic sobre l'opció  “Elimina la llista”


26 LlxGuard VA

 

Es mostrarà un missatge informatiu per a confirmar l'acció i si s'accepta la llista es marcarà de color gris per indicar que ha estat suprimida.


27 LlxGuard VA

 

Per a seleccionar totes les llistes perquè siguen eliminades, cal fer clic sobre l'opció “Esborra totes les llistes” de la barra de menú.

 

28 LlxGuard VA

 

Una vegada que s'ha marcat una llista per a ser eliminada, és possible desfer aquesta acció. Per a això, en la llista seleccionada cal fer clic sobre l'opció “Restaura Llista”.

 

29 LlxGuard VA

 

Es mostrarà un missatge informatiu per a confirmar l'acció. Si es confirma, la llista deixarà d'estar marcada en color gris i no s'eliminarà.

 

30 LlxGuard VA

31 LlxGuard VA

 

Perquè la supressió de les llistes siga efectiva, cal fer clic damunt d' “Aplica”.
 

Mastodon E-Mail