Carregant...
 

LliureX-News: Gestiona i publica les notícies del centre

1. Introducció

 
LliureX-News és una eina que permet de manera senzilla gestionar i publicar notícies, fotogràfies, vídeos...d'interés per a la comunitat del centre educatiu. Aquestes notícies poden difondre's a través d'un “carrusel” el qual pot ser projectat mitjançant pantalles de visualització (monitors, smart-tv…), accedir a elles a través del seu rss o consultar-les directament a través del seu web ja siga des d'un navegador, tauleta o telèfon mòbil.

 

Aquesta eina consta de 2 components principals:

 • Un gestor de notícies (d'ara en avant News): el qual permet redactar i publicar notícies mitjançant la web i rss
 • Un gestor de carrusel (d'ara en avant Slideshow): el qual permet difondre les noticíes creades en News a través d'un carrusel que pot ser mostrat mitjançant pantalles de visualització.

2. Instal·lació i inicialització

 Atenció

Per al correcte funcionament de LliureX-News és necessari que aquesta eina siga instal·lada en un servidor connectat a la xarxa externa del centre de manera que siga accessible per qualsevol dispositiu connectat a aquesta xarxa externa (mitjançant cable o wifi) com pels dispositius connectats a aquest servidor mitjançant la xarxa interna d'aquest.

A més és necessari que la IP externa d'aquest servidor siga fixa de *foma que no canvie periòdicamen.

 

Per a instal·lar LliureX-News (tenint en compte el comentat anteriorment) s'accedirà al Zero-Center. A continuació s'executarà el zomando News-Installer.

000 News ES  
Aquest zomando realitza la instal·lació de tots els paquets necessaris (una vegada instal·lat tot aquest zomando serà substituït pel zomando d'inicialització)
 
001 News ES

Si la instal·lació finalitza correctament es llançarà immediatament l'aplicació per a inicialitzar tant el gestor de notícies com el gestor de carrusel.
 
002 News ES

 

La inicialització de Lliurex-News pot realitzar-se en qualsevol moment mitjançant el zomando News-Setup del Zero-Center, el qual reemplaça al zomando News-Installer.
 
003 News ES

 

En executar aquest zomando es mostra una aplicació per a introduir les dades bàsiques necessàries per a inicialitzar el sistema: nom i usuari de base de dades i usuari i contrasenya per a l'administrador del sistema.

 Atenció

Cada vegada que s'executa el procés d'inicialització de LliureX-News s'esborrarà tot el contingut del mateix que hi haja en base de dades).

 

3. Utilització del gestor de notícies News

Com s'ha comentat anteriorment un dels components de LliureX-News és el gestor de notícies News.


L'accés al mateix pot realitzar-se mitjançant el bàner corresponent disponible en la pàgina principal del servidor.

 
059 News ESEn fer clic sobre el bàner corresponent es mostrarà la pàgina d'inici de News

 

 

004 News ES

 

També mitjançant les següents adreces web:

 • Des de la xarxa interna: "http://news-server"
 • Des de la xarxa externa: "http://ip_externa_servidor/news"

Una vegada dins de la pàgina s'introduirà l'usuari i contrasenya per a accedir al gestor

 
005 News ES

3.1. Usuaris

S'explica a continuació les accions relacionades amb els usuaris que poden realitzar-se en News

3.1.1. Alta d'usuaris

Els usuaris amb el rol d'administrador de News poden donar d'alta a nous usuaris que col·laboren en la redacció de notícies. Per a afegir un nou usuari es farà clic en “Equip” (opció disponible en el menú “Administració”) i a continuació a "Afegir  Nou Usuari”.


006 News ES
Es mostrarà un formulari que caldrà completar amb la següent informació:

 

007 News ES

 

 •  Usuari: on s'indicarà el nom d'usuari que haurà d'utilitzar per a accedir a News
 • Rol: on se seleccionarà el rol que tindrà el nou usuari. Els rols disponibles són els següents (de major a menor atribucions):
  • Administrator: a més d'administrar News pot crear, publicar, editar i esborrar notícies creades per l'o per qualsevol altre usuari.
  • Editor: pot crear, publicar, editar i esborrar notícies creades per l'o per qualsevol usuari. A més pot gestionar usuaris (tant afegir nous com modificar els ja existents)
  • Author: pot crear, publicar, editar i esborrar les seues pròpies notícies
  • Contributor: pot crear, editar i esborrar notícies però no pot publicar-les. La publicació de la mateixa l'haurà de realitzar un usuari amb el rol de Administrator o Editor
 • Contraseña:on s'indicarà la contrasenya inicial que haurà d'utilitzar el nou usuari per a accedir.


Després de completar el formulari es farà clic a “Afegir usuari ara”, i si no hi ha errors es crearà el nou usuari i aquest apareixerà en la llista d'usuaris.


3.1.2. Gestió d'Usuaris


Una vegada creat, qualsevol usuari pot modificar les seues dades ja siga el seu nom complet, usuari o contrasenya. Per a això una vegada dins de News es farà clic en “Equip” i en la llista d'usuaris que apareix es farà clic sobre ella, mostrant-se un formulari amb la informació a canviar.

 

008 News ES

 

Els usuaris amb el rol Administrator o Editor poden canviar les dades de la resta d'usuaris existents. A més amb aquests rols és possible:

 • Suspendre a un usuari: amb aquesta acció es podrà fer que un usuari no puga accedir a News. Per a això se seleccionarà a l'usuari que es vol suspendre i en la llista d'opcions que apareix en fer clic sobre el botó de configuració es triarà l'opció “Suspendre Usuari”.


009 News ES
Després d'acceptar el missatge de confirmació, l'usuari esŕa suspés
  010 News ES

 

i es mostrarà en l'apartat corresponent de la llista d'usuaris.
 
011 News ES

 

 • Restablir a un usuari: amb aquesta acció es podrà fer que un usuari suspés puga tornar a accedir a News. El procés és el mateix que en el cas de la suspensió d'un usuari, només que en aquest cas l'opció a triar serà la de “Restablir Usuari”.

  012 News ES

 


012b News ES

 

 • Esborrar a un usuari: amb aquesta acció s'esborrarà completament a un usuari (juntament amb les notícies que haja creat) de manera que no puga tornar a accedir a News. El procés és similar als descrits anteriorment, només que en aquest cas l'opció a triar serà la de “Esborrar Usuari”.


013 News ES


014 News ES
Després de confirmar el missatge es guardarà una còpia de seguretat de les notícies creades per aquest usuari, abans de conducta a l'esborrat d'aquest.


015 News ES

 

3.2. Notícies

News permet redactar notícies amb gran varietat de formats i continguts. No obstant això a l'hora de redactar una notícia caldrà tindre en compte si aquesta serà publicada en el Slideshow i si és així tindre en compte algunes restriccions quant al contingut d'aquesta.
En els següents apartats s'explica amb mes detall.

3.2.1. Redactar una notícia

Per a redactar una notícia, una vegada dins de News, en el menú “Entrades” es farà clic sobre el botó (+) mostrant-se la pantalla de creació/edició de notícies.

  016 News ES

 

En primer lloc es mostra un espai on indicar el títol de la notícia i a continuació del mateix l'espai per al cos d'aquesta.

 

017 News ES

 

El cos de la notícia es compon de blocs (cadascun dels quals disposa d'un botó (+) que poden tindre els següents components:

 • Text: és l'element predeterminat i bastarà amb començar a escriure.

 

018 News ES

 

Seleccionant una paraula apareixerà una xicoteta barra d'edició que permet donar cert format al text o paraula introduïda.

 • Imatge: permet inserir una imatge en el cos de la notícia. N'hi ha prou amb triar el component fent clic sobre el botó (+)


019 News ES

 

i a continuació seleccionar el fitxer amb la imatge o bé arrossegar el fitxer sobre el cos de la notícia.

 

020 News ES
021 News ES

 

Per a canviar la imatge s'arrossegarà el nou fitxer sobre la imatge ja existent en el cos de la notícia

 • Markdown: component que permet combinar en un mateix bloc text, imatges i enllaços.


022 News ES
023 News ES

 

El text introduït a més pot ser formatat en funció de les necessitats de l'usuari.


024 News ES

 

 • HTML: aquest component permet inserir un bloc consistent en un codi html.


025 News ES026 News ES

 

La representació final dependrà del codi introduït


027 News ES

 

 • Galeria: component que permet inserir una galeria amb fins a 9 imatges.


028 News ES
029 News ES

 

Una vegada inserides les imatges aquestes poden ser esborrades de manera individual

 

030 News ES

 

 • Vídeo: mitjançant aquest component és possible inserir una vídeo en el cos de la notícia. N'hi ha prou amb triar el component fent clic sobre el botó (+)  i a continuació seleccionar el fitxer amb el vídeo o bé arrossegar el fitxer sobre el cos de la notícia.

 

031 News ES
032 News ES

 

Per a canviar el vídeo s'arrossegarà el nou fitxer sobre el vídeo ja existent en el cos de la notícia..


033 News ES

 

 • Separador: component permet inserir una línia divisòria entre els blocs del cos
 • Youtube: aquest component permet inserir un link a un vídeo publicat en la plataforma Youtube.


034 News ES
035 News ES
036 News ES

 Atenció

Depenent de com haja sigut publicat el vídeo aquest pot no ser reproduït quan es consulte la notícia.

 

 • Twitter: mitjançant aquest component és possible inserir un tuit en el cos de la notícia.

037 News ES
038 News ES
039 News ES

 

 • Instagram: similar al twitter només que en aquest cas la plataforma seria Instagram
 • Unsplash: és una xarxa social que permet compartir imatges de manera gratuïta.

 

040 News ES
Mitjançant aquest component és possible consultar les imatges existents i inserir una d'elles en el cos de la notícia


041 News ES
042 News ES
Cada vegada que s'afija un component apareixerà un nou bloc en el qual si es desitja es podrà afegir un nou component i així successivament fins a tindre acabada la notícia.

 

Una vegada redactada la notícia, fent clic en el botó “Ajustos” és possible completar la informació relativa a aquesta, com per exemple etiquetar la notícia o marcar-la com destacada (això últim només els usuaris amb el rol de Administrator o Editor). També és possible esborrar la notícia.


043 News ES

 Atenció

Aquelles notícies que vagen a ser visualitzades mitjançant el carrusel, excepte en el cas que el cos de la notícia aquest format *unicamente per blocs amb component Text o Markdown, només podran tindre un bloc formant el cos d'aquesta. Aquest bloc podrà ser de qualsevol tipus.

 

3.3.1. Gestió de notícies

Les entrades o notícies poden tindre un d'aquests 3 estats:

 • Esborrany: en aquest estat la notícia no aquesta publicada. És l'estat per defecte quan es crea una notícia.
 • Programada: en aquest estat la publicació de la notícia es programa per a un dia i hora determinat. Quan es complisca el termini establit la notícia canviarà d'estat automàticament i passarà a estar publicada.
 • Publicada: en aquest estat la notícia es troba publicada.


044 News ES
Per a canviar l'estat de la notícia s'accedirà a la mateixa i mitjançant el botó corresponent es canviarà a l'estat desitjat. Els canvis d'estat permesos són:

 

 • D'Esborrany a Publicada

 

045 News ES

 

 • D'Esborrany a Programada: En aquest cas s'haurà d'indicar el dia i l'hora en la qual es vol publicar la notícia


046 News ES

 

 • De Programada a Esborrany

 

047 News ES

 

 • De Publicada a Esborrany

 

048 News ES
Indicar també que el contingut de la notícia pot ser modificat en qualsevol dels 3 estats.

3.3. Gestió d'etiquetes


És possible crear etiquetes per a posteriorment ser assignades a les entrades de manera que *estan queden classificades de manera que puga facilitar-se la seua consulta.

Les etiquetes poden creara accedint a l'apartat “Etiquetes”, on es mostren les etiquetes existents (per defecte apareix creada l'etiqueta “Slideshow” que pot consultar-se però no editar-se) i on per a cada etiqueta s'indica el nombre d'entrades que la utilitzen.

 

049 News ES

 

Fent clic en “Nova Etiqueta” es mostrarà un formulari per a crear una nova etiqueta.


050 News ES
Després de completar el formulari que apareix es farà clic a “Guardar” apareixent la nova etiqueta en la llista.

 

Per a editar una etiqueta es farà clic sobre la mateixa per a accedir al formulari i modificar el que es desitge o esborrar-la.


051 News ES
Per a assignar una etiqueta a una notícia, s'accedirà a la notícia i fent clic en “Ajustos” es podrà assignar les etiquetes que es desitgen. Per a aplicar els canvis es farà clic en el botó corresponent.


052 News ES

3.4. Ajustos Generals


Accedint a aquest apartat (fent clic en “General” del bloc “Ajustos”) és possible entre altres coses canviar l'idioma del lloc.053 News ES
Una vegada fet els canvis es farà clic a “Guardar Ajustos” perquè es guarden els canvis

4. Visualització de les notícies


Una vegada creades les notícies quan aquestes siguen publicades es podran visualitzar de les següents maneres:

 • Directament accedint a la pàgina de *News:
  • Des de la xarxa interna: "http://news-server"
  • Des de la xarxa externa: "http://ip_externa_servidor/news"

En accedir es mostren les notícies existents.


054 News ES
Les notícies es mostren per ordre de creació apareixent en primer lloc les més recents. Aquelles notícies que s'hagen marcat com destacades apareixeran amb un fons blau clar


Fent clic sobre la notícia es pot accedir al contingut d'aquesta.


055 News ES

 

Des del peu de pàgina es podrà anar accedint a la resta de notícies (a l'esquerra es mostrarà la notícia anterior i a la dreta la notícia posterior)

 

056 News ES

 

Fent clic sobre l'autor de la notícia es podrà accedir a totes les notícies creades per aquest autor.


057 News ES
D'igual manera fent clic sobre l'etiqueta es podrà accedir a totes les notícies associades a aquesta

 


058 News ES

 

 • Accedint al contingut mitjançant un gestor de rss: En aquest cas la adreça web del rss seria: "http://ip_externa_server/news/rss/"
 • Mitjançant el component Slideshow: que mostrarà les notícies en forma de presentació o carrusel


En el següent article s'explica com utilitzar el SlideShow

5. Desinstal·lació


Per a desinstal·lar LliureX-News s'accedirà a la finestra de configuració mitjançant el zomando zero-lliurex-news-setup i a continuació es farà clic a "Eliminar"

060.News ES

Es tancarà la finestra i apareixerà la finestra de EPI on fent clic a "Desinstal·lar" s'executarà el procés de desinstal·lació de LliureX-News

061 News ES

Si posteriorment es vol tornar a utilitzar LliureX-News simplement caldrà seguir els passos que s'indiquen en el apartat 2 d'aquest article


© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto