Carregant...
 

LliureX Remote Installer.

1. Introducció

LliureX Remote Installer és una potent eina que ens permetrà instal·lar un programa que necessitem en tots els clients que es connecten.

D'aquesta manera no caldrà anar d'ordinador en ordinador per a instal·lar els programes necessaris sinó que tan sols configurant el LliureX Remote Installer podrem tindre en tots els ordinadors de l'aula el programa ja instal·lat. Açò ens permetrà crear un perfil d'ordinador d'aula, i ens assegurem que tots els programes que necessitem sempre estaran instal·lats, encara que es desinstal·len per error o hàgem de reinstal·lar algun client, ja que sempre que es torne a arrancar l'ordinador es comprovarà que tots els programes estiguen instal·lats.

Aquesta eina permet, així, gestionar l'aula de forma més autònoma i facilita la tasca de manteniment amb un gran estalvi de temps i de recursos.

 

2. Programes per instal·lar

En primer lloc, decidirem quins programes volem instal·lar, hi ha tres maneres d'instal·lar un programa:

Tipus Característiques
Repositoris Si volem instal·lar un programa des d'un repositori extern podem afegir el repositori extern i després seleccionem el paquet que volem instal·lar.
deb extern Si tenim un paquet deb que no es troba als repositoris, podem instal·lar-lo; això sí, si tenen dependències han de trobar-se als repositoris que tenim al nostre sistema (sources.list). També podem afegir un repositori en la pestanya Repositoris que satisfaça les dependències que necessitem.
executable Alguns programes vénen amb un binari que instal·la el programa, la qual cosa facilita la instal·lació.
zmd Permet executar els zomandaments en el client instal·lant l'aplicació les aplicacions disponibles en aquests zomandaments.
update Podem actualitzar tots els clients de l'aula.


Ara des del menú d'Aplicacions-Admnistració de LliureX iniciarem el LliureX Remote Installer:


00 RemoteInstaller VA ES

 

També és possible executar-ho des del Zero-Center

01 RemoteInstaller VA ES

Per a poder fer qualsevol tasca en el Remote Installer ens haurem d'identificar com a administrador del sistema. La casella de Server IP la podem deixar en blanc ja que, per defecte, agafarà el nostre servidor. El professorat no té permís d'administració; per tant, ha de posar-se en contacte amb l'administrador del sistema per a poder instal·lar qualsevol paquet.
02 RemoteInstaller VA ES

Així doncs, ens apareixerà l'entorn següent en què podrem afegir els programes. Per a això, hem de navegar per les diferents pestanyes, en funció de l'origen del paquet que volem instal·lar:
03 RemoteInstaller VA ES

 

2.1. Instal·lació des del repositori

La primera pestanya que ens apareix per defecte és la d'instal·lar paquets des de repositoris nous, per a això hem d'afegir primerament el repositori, polsant sobre el signe + que ens apareix en la part inferior esquerra, i es mostrarà la finestra següent:
04 RemoteInstaller VA ES

Podem donar el nom que vulguem al repositori per a poder identificar-lo posteriorment. En 'font' afegim el repositori que volem. A mode d'exemple, als projectes que es troben a launchpad.net podem tindre el repositori següent:


05 RemoteInstaller ES


Cal tindre en compte que els repositoris externs poden causar inestabilitat al nostre sistema, així que cal tindre molta cura sobre quins paquets instal·lem als nostre clients; i, si fora necessari, caldria fer alguna prova en un ordinador abans d'instal·lar-lo en tots ja que podríem deixar tota l'aula inoperativa.

Una vegada afegim el repositori, podem veure un botó Afig un paquet que ens servirà per a afegir un nou paquet. El programa comprovarà que el paquet està disponible al repositori, si no es així, no l'afegirà. Una vegada afegits tots els paquets necessaris es farà clic sobre Aplicar

Si volem llevar un paquet polsem sobre la icona de la paperera i s'eliminarà el paquet. Això sí, aquesta opció llevarà el paquet de l'opció d'instal·lació, però NO desinstal·larà el paquet del client, això està fet així per motius de seguretat. Per a poder desinstal·lar un paquet cal fer-ho client per client.

 

2.2. Instal·lació de paquets deb

Per a instal·lar un paquet deb, simplement polsem sobre Afig i busquem els paquets que volem instal·lar. Cal tindre en compte que si el paquet té dependències i aquestes no estan als repositoris, el paquet no s'instal·larà.
06 RemoteInstaller VA ES

De la mateixa manera que els paquets en els repositoris, podem eliminar els paquets polsant sobre el botó de la paperera. Cal tindre en compte que això no desinstal·la el programa. Una vegada afegits tots els paquets es farà clic a Aplicar.

 

2.3. Instal·lació de fitxers executables

Alguns programes actualment vénen amb un fitxer executable per a fer la instal·lació. Per a això, si necessitem instal·lar un programa d'aquestes característiques, el LliureX Remote Installer disposa d'una altra pestanya.

A causa de les característiques d'aquest tipus de programa, cal tindre molta cura amb el programa que volem afegir i tindre en compte que poden danyar el nostre equip. Per això, es millor provar el programa en un equip o una màquina virtual abans d'instal·lar-lo en tots els ordinadors de l'aula.

El procediment és el mateix que si volem afegir un paquet deb. Polsem sobre Afig i afegim l'executable.
07 RemoteInstaller VA ES

2.4. Instal·lació mitjançant zmd

Mitjançant aquesta funcionalitat és possible instal·lar en els clients les aplicacions el procés d'instal·lació de les quals es realitza mitjançant zomandaments.

Per a configurar aquest tipus d'instal·lació s'accedirà a la pestanya corresponent i es farà clic a Afig.

13 RemoteInstaller VA ES

Es mostrarà una llista amb totes les aplicacions disponibles en els zomandaments que poden ser instal·lades de manera remota. Comentar que aquesta llista es genera en funció dels zomandaments disponibles en el servidor. En el cas que algun d'aquests zomandaments no estiguen disponibles en els clients, com a pas previ a la instal·lació d'aplicació seleccionada s'instal·larà el corresponent zomandamentg (tot això de manera automàtica).


14 RemoteInstaller VA ES
Indicar que en la llista poden aparéixer aplicacions la instal·lació de les quals només ha de realitzar-se en un servidor (com per exemple PMB) o la instal·lació del qual es realitza a nivell d'usuari (com per exemple FreeCad) pel que abans de seleccionar-la s'ha d'estar segur que l'aplicació seleccionada pot instal·lar-se mitjançant aquesta funcionalitat.


Per a seleccionar l'o les aplicacions a instal·lar en els client es marcarà la casella corresponent. És possible realitzar cerques per a facilitar la localització de l'aplicació que es desitja instal·lar. Una vegada seleccionades totes les aplicacions es farà clic a D'acord

15 RemoteInstaller VA ES

Per a guardar els canvis es farà clic a Aplica
16 RemoteInstaller VA ES

2.5. Actualització dels clients

El LliureX Remote Installer també ens permet actualitzar els clients de l'aula sense haver de fer-ho directament en cada ordinador. És més, tenim dues opcions per a fer l'actualització:

 • Des de la rèplica (mirror): que farà que siga més ràpida l'actualització dels clients.
 • Des de lliurex.net: si tenim connexions lentes, aquesta opció no és recomanable, ja que es pot saturar la xarxa.

08 RemoteInstaller VA ES

Si fem clic a Actualitza comprovarà en quina versió es troba tant lliurex.net com la nostra rèplica. Quan polsem Aplica, veurem que ens apareix una entrada nova a l'horari. D'aquesta manera, la pròxima vegada que es reinicie el client s'actualitzarà a la versió que hem indicat.
09 RemoteInstaller VA ES

Una vegada tanquem el programa apareixerà un resum de tots els paràmetres que hem configurat.
10 RemoteInstaller VA ES

 

 

 

2.6. Programant des de la terminal (llxremote)


Recentment s’ha afegit al Remote Installer la possibilitat d’executar-lo des de la terminal invocant la instrucció llxremote. D’aquesta manera podem accedir a tot el catàleg d’opcions que tenim disponibles des de l'aplicació de finestres, tant des del servidor com des d'un client.Llxremote Cli 01Si tenim clar el funcionament del Remote Installer, l’ús a través de la terminal és molt similar. Això sí, cada vegada que usem l’ordre, haurem d’autenticar-nos amb un usuari administrador de la xarxa. Per defecte, l’usuari que utilitza és netadmin; a continuació d’invocar l’ordre que corresponga, se’ns sol·licitarà la contrasenya.

Podem evitar aquest pas bé indicant per defecte la seua contrasenya amb l’argument -p o usar un altre usuari i contrasenya mitjançant els arguments -o i -p, per exemple:llxremote programmed -u administrador -p contrasenyaPassem a destacar els principals atributs dins d'aquesta cli:

 

 • programmed : Ens llistarà tot el que actualment està programat.
 • list-apt : Mostra només la programació dels paquets que s'instal·laran per APT.
 • list-repos : Mostra la informació dels repos instal·lats dins del Remote Installer i dels quals podem fer ús per a instal·lar els paquets necessaris mitjançant APT.
 • add-repo 'REPONAME' 'ROUTE_DEB_HTTP' : Afegim un repositori específic, on REPONAME serà el nom del repo que usarem per a identificar-lo nosaltres i ROUTE_DEB_HTTP serà la línia integra que volem afegir, similar a 'deb http://ppa.launchpad.net/phoerius/keepassxc/ubuntu binic main'
 • del-repo 'REPONAME' : Esborrem el repo identificant-lo amb el nom del repo que nosaltres hem definit.
 • add-apt ‘REPONAME’ ‘PACKAGENAME’ : afegim un paquet d’APT al repo que hem definit.
 • del-apt 'NAMEPACKAGE' : Esborra el paquet d'apt.
 • lits-deb : Mostra la programació que hi ha per als paquets DEB.
 • add-deb 'DEB_PATH' : Programem la instal·lació del DEB indicant la seua ruta, quedant-se programat el nom del DEB sol.
 • del-deb 'DEBNAME' : S’elimina la programació del DEB.
 • list-sh : Mostra la programació que hi ha per als paquets SH.
 • add-sh 'SH_PATH' : Afig el paquet SH des de la ruta on es trobe, amb el nom de l’SH.
 • del-sh 'SHNAME' : Elimina la programació de l’script.
 • list-zmd : Llista els ZMD programats per a instal·lar.
 • op-zmd : Llista els ZMD disponibles per a programar dins del Remote Installer.
 • add-zmd 'ZMDNAME' : Afig el ZMD desitjat a la programació del Remote Installer.
 • del-zmd 'ZMDNAME' : Elimina el ZMD de la programació.
 • list-update : Mostra la programació que tenim sobre l'actualització dels clients.
 • op-update : Ens mostra les opcions que tenim per a programar una actualització bé des de Lliurex.net o bé des de la rèplica, si en tenim.
 • set-update 'ORIGIN or CANCEL' : Seleccionarem l’origen de l’actualització que siga des de lliurex.net o bé des de la rèplica, o CANCELL si no volem planificar cap actualització.
 

3. Instal·lació de programes en el client

Una vegada ja hàgem decidit quins programes volem que s'instal·len als clients i els hàgem afegit en el LliureX Remote Installer, haurem de tornar a iniciar els clients, i els paquets s'instal·laran la pròxima vegada que es reinicie el client.

Per al client serà una instal·lació desatesa que es produirà en l'arrancada, de manera que una vegada iniciat el sistema ja estaran instal·lats.

Tingueu en compte que si inicieu client lleugers o semilleugers no s'instal·laran els paquets. Per a poder instal·lar els paquets en aquests clients, cal fer-ho en la imatge que s'arranca des de l'admincenter, podeu consultar com fer-ho ací.

 

3.1. Indicador en la barra de menú


Si s'ha programat alguna instal·lació, en iniciar sessió en el client es mostrarà en la barra de menú un indicador per a informar a l'usuari que el LliureX Remote Installer està en funcionament.

Si polsem sobre l'indicador es mostrarà informació sobre el mode en què s'està executant el LliureX Remote Installer (APT, DEB o EXECUTABLES), juntament amb un "rellotge" que n'indica l'activitat.


11 RemoteInstaller VA ES


Una vegada el LliureX Remote Installer finalitze el procés programat, es mostrarà una notificació que avisa d'aquest fet, i s'oculta la icona de la barra de menú.


11 RemoteInstaller VA ES  

Mastodon E-Mail