Carregant...
 

Gestió d'usuaris

1. Introducció


Si necessitem realitzar operacions sobre els usuaris, el LLUM proporciona diverses opcions:

 1. Afegir un usuari de forma manual
 2. Afegir usuaris genèrics
 3. Buscar i editar usuaris
 4. Congelar usuaris
 5. Importar usuaris (de Gescen/ITACA i de fitxer)
 6. Configurar un usuari de només lectura per a l'LDAP
 7. Netejar /home dels usuaris
 8. Eliminar usuaris

 

2. Creació d'usuaris

 

Permet crear usuaris de diferents grups (alumnat, professorat i altres), i per a fer-ho, hem de polsar el botó Afig un usuari. El pas següent és omplir les dades i seleccionar el tipus d'usuari que es crearà en el desplegable Plantilla (Alumnat, Professorat, Altres).
 

001 Usuarios  

A excepció del NIA (alumnat) i DNI (professorat), tots els camps són obligatoris. En el cas de l'ID de l'usuari, es va generant automàticament a mesura que s'afig el nom i cognoms, encara que es pot editar manualment.

Quan tinguem tots els camps complets, polsem el botó D'acord i es generarà l'usuari amb la informació introduïda.

 

3. Creació d'usuaris genèrics

 Permet crear diversos usuaris al mateix temps i seleccionar el grup a què volem que pertanguen els usuaris. Per tant, s'han de tindre grups creats en el sistema.
Per a accedir a l'opció, polsem el botó Afig usuaris genèrics i omplim els camps, seleccionant la plantilla que s'utilitzarà per a crear-los i el nombre. Addicionalment triarem el mode de generació de contrasenyes:

 • Contrasenya aleatòria: es crea una contrasenya aleatòria.
 • La mateixa que el nom d'usuari: les contrasenyes generades coincideixen amb el nom d'usuari.
 • La mateixa contrasenya per a tots els usuaris: l'administrador escriu la contrasenya per a tots els usuaris.  002 Usuarios

 
IMPORTANT: NO es recomana la creació d'usuaris genèrics. És millor realitzar la importació dels usuaris de Gescen/ITACA d'acord amb allò que s'exposa en l'apartat Importació Gescen/ITACA.
 

4. Busca i edició d'usuaris

 

Per a accedir a l'opció, hem de polsar el botó Busca l'usuari. A continuació, hem d'introduir, en el filtre, un o més caràcters perquè comence la busca i ens mostre els usuaris que hi coincideixen.

En cas de seleccionar algun dels usuaris del llistat filtrat, s'habilitaran tots els botons amb opcions que hi ha a la dreta: Edita l'usuari, Promou usuaris, Revoca permisos i Suprimeix usuaris.


003 Usuarios

 

4.1. Edició d'usuaris

 

Si volem modificar els paràmetres de l'usuari, polsem el botó Edita l'usuari i se'n mostren totes les propietats editables:

 • Número d'identificació: podem canviar el NIA, introduint el valor en el camp dedicat a això i polsant el botó Aplica.

 

 • Descripció: podem canviar tant el nom com el cognom de l'alumne o alumna; per a això hem d'introduir els valors en els camps corresponents i polsar el botó Aplica.

 • Contrasenya: podem canviar la contrasenya introduint-la per duplicat i polsant el botó Aplica.

 • Grups de l'usuari: l'edició dels grups es realitza passant de la columna dreta (grups a què no pertany l'usuari) a l'esquerra (grups a què pertany) i viceversa.004 Usuarios

4.2. Promoció d'usuarisPodem, també, promocionar un usuari determinat, és a dir, fer que tinga permisos d'administració. Per a fer-ho, hem de polsar el botó Promou usuaris. Una vegada polsat es mostra l'usuari que serà promocionat (aquest ha de pertànyer al grup del professorat).


005 Usuarios


Per a acabar polsem el botó Aplica i es realitza la modificació.

 

4.3. Revocació de permisos (videoguia)


Per a realitzar l'acció contrària a l'anterior, és a dir, eliminar els permisos atorgats als usuaris hem de polsar el botó Revoca permisos. Una vegada polsat, es mostra l'usuari que serà degradat.

 
006 Usuarios


Polsem el botó Aplica i es realitza la degradació.

 

4.4. Eliminació d'usuarisSi volem eliminar un usuari, polsem el botó Suprimeix usuaris i es mostra, tant l'ID com el nom i cognom de l'usuari. En el cas que vulguem eliminar les dades d'usuari de /net, podem seleccionar l'opció Suprimeix també les dades d'usuari en /net.


007 Usuarios


Per a acabar polsem el botó Aplica.

 

5. Congelació d'usuarisAquesta opció permet congelar el tema gràfic per a alumnes determinats, s'evita d'aquesta manera que puguen canviar-se el fons de pantalla, el tema d'icones, etc. A més, es permet la congelació tant d'usuaris concrets com grups.

Polsem el botó Congela usuaris, i es mostra una finestra dividida en dos parts, una superior que ens permet congelar grups complets i una altra, inferior, que està referida a usuaris.


008 Usuarios


Passant els elements de la columna esquerra a la de la dreta aconseguim que queden congelats, mentre que l'opció inversa fa que la congelació s'anul·le.

 

6. Importació d'usuaris


En aquest punt, tenim dos opcions:

 1. Importar dades des de fitxers de Gescen/ITACA
 2. Importar dades des d'un fitxer JSON

 

6.1. Importació des de Gescen/ITACA


 El primer pas que hem de fer és el d'exportar el fitxer a ITACA. Per a això hem de seguir els passos següents:

 • Dirigir-nos a la pestanya Centre
 • Seleccionar, en el menú de l'esquerra, l'entrada Importació/Exportació
 • En la part central, deixar seleccionada l'opció Aula LliureX
 • Polsar el botó Exporta i seleccionar la carpeta de destinació

 

Usuarios29


El pas següent és el de polsar el botó Importació de Gescen/Itaca i es mostra una finestra en la qual hem de seleccionar el fitxer creat en el pas anterior i polsar el botó Aplica.


009 Usuarios


Una vegada fet, es mostraran els grups que podem importar; seleccionem aquells que volem incloure i polsem el botó D'acord.

 

6.2. Importació des d'un fitxer JSON


 Una altra de les opcions d'importació que el LLUM ens ofereix és la d'importar (i exportar) les dades dels usuaris i grups en format JSON. Per a això, polsem el botó Operacions d'importació/exportació i es mostra una finestra en què hem de seleccionar la carpeta a què s'exportarà.
 

010 Usuarios


Una vegada seleccionada, polsem el botó Exporta i comença el procés; en finalitzar es mostra un missatge en la part inferior de la pantalla.


Alta13 Val

 

7. Configuració de l'administrador de només lectura per a l'LDAP


Alguns serveis necessiten accés a l'LDAP per a gestionar els usuaris i per a això cal un usuari que tinga permisos d'administrador, per a realitzar tals modificacions. Per això, polsant el botó Administrador només de lectura de l'LDAP, s'obri una finestra en què podem veure les dades d'aquest usuari i canviar la contrasenya.


011 Usuarios


Entre les dades de l'usuari podem veure:

 • cn: nom d'usuari
 • dc: dominis associats

 

8. Neteja del /home dels usuarisPot resultar interessant, d'un curs per l'altre, netejar els directoris /home dels usuaris perquè no hi haja elements d'anys anteriors. Per a això, el LLUM ens ofereix el botó Neteja el /home dels usuaris. Si polsem el botó, es mostra una finestra amb un desplegable en el qual podem seleccionar el grup o els grups i polsar el botó D'acord per a realitzar la neteja.


012 Usuarios


Després de polsar el botó D'acord, l'aplicació ens demana confirmació de l'acció.


013 Usuarios

 

9. Eliminació d'usuarisL'eliminació d'usuaris és una de les opcions que s'han d'aplicar amb més atenció. Per a això polsem el botó Supressió d'usuaris i, a continuació, seleccionem tant el grup o els grups com si volem esborrar el directori /net dels usuaris.


014 Usuarios


Per a acabar, polsem el botó D'acord.

Mastodon E-Mail

© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto