Carregant...
 

Funcionalitats d'N4D

Versiones
  -LliureX 16

  -LliureX 15

 

1. Introducció

 

És recomanable abans de llegir aquesta entrada que consulteu  El sistema n4d. El llenguatge que s'utilitza per a programar connectors (plugins) d'n4d és principalment python. Per aquest motiu és recomanable tindre'n unes nocions bàsiques  per a poder seguir aquesta entrada. En podeu trobar informació detallada als següents enllaços:

http://mundogeek.net/tutorial-python/

http://librosweb.es/libro/python/

Encara que trobareu explicacions sobre codi a l'entrada, aquesta no pretén ser un tutorial de python, motiu pel qual és recomanable tenir algunes nocions bàsiques de programació.

 

2. Funcionalitats d'n4d.

 

Per a invocar funcionalitats n4d sobre un sistema en llenguatges com pyn o javascript, necessitarem un servidor amb n4d funcionant. Així, per exemple, python on podem fer cridades  xmlrpc de la manera següent:

En primer lloc, executarem python:

 

Python 2.7.12 (default, Nov 19 2016, 06:48:10) 
[GCC 5.4.0 20160609] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>


I carregarem la llibreria xmlrpc

>>> import xmlrpclib


Ara que ja tenim la llibreria carregada, caldrà dir-li al sistema a quina màquina que suporte cridades xmlrpc volem que es connecte.

>>> client=xmlrpclib.ServerProxy("https://IP_DE_NUESTRA_MÁQUINA:9779")


D'aquesta manera ja podrem executar peticions a la nostra màquina :

>>> mirror=client.get_variable("",   "VariablesManager", "LLIUREXMIRROR")
>>> print mirror
{'llx16': {'exception_msg': '', 'status_mirror': 'Ok', 'mirror_size': '14.258067918', 'progress': 100, 'last_mirror_date': '30/01/2017'}}

 
 

2.1.  N4d-remote-gui-plugin:

 

Una de les funcionalitats que presenta n4d és el connector (plugin) n4d-remote-gui-pluguin que permet llançar interfície gràfica des de qualsevol màquina  que estiga connectada a la nostra xarxa a través del servidor gràfic Xephyr.

Aquest connector presenta dues classes que podem utilitzar, per tal de conéixer-les podem executar :

 

n4d-client getmethods | grep Gui


Fixa't que en Gui, la G està en majúscula. Així tindrem la següent eixida on podrem veure tres classes: RemoteWebGu, RemoteGuiManager i GuiLauncherManager.

 

[RemoteWebGui] run_into_connection : anonymous 
[RemoteWebGui] remote_execute : anonymous 
[RemoteWebGui] create_connection : anonymous 
[RemoteWebGui] close_connection : anonymous 
[RemoteGuiManager] remote_execute : anonymous 
[GuiLauncherManager] register_display : adm admins 
[GuiLauncherManager] execute : adm admins

 

Una és per llançar interfícies gràfiques en local (a una màquina remota) ,  una altra per a interfícies remotes (a una màquina local) i finalment hi ha una classe per a llançar interfícies remotes en una pàgina  web. RemoteWebGui no forma part del paquet d'n4d-remote-gui-plugin, s'utilitza per a l'admin-cente en LliureX 16.  Veurem alguns exemples d'utilització del paquet. 

 

 

GUI en local sobre una màquina remota

La classe GuiLauncherManager proporciona un mètode per llançar una aplicació en una màquina remota. Utilitzarem el mètode amb n4d-client:

 

n4d-­client   ­-h  172.27.104.107  ­-c   GuiLauncherManager   ­-m execute   ­-u   lliurex   ­-p   lliurex   ­-a   " "   lliurex "firefox wiki.lliurex.net"

 
Utilitzarem la instrucció:

Opción Función
-h Adreça IP del host que servirà la funció (host remot).
-c Classe on es troba el mètode que volem utilitzar.
-m Mètode que utilitzarem.
-u Usuari del host remot. El mètode no és anònim motiu pel qual és necessari proporcionar un usuari del grupo adm.
-p Contrasenya del host remot.
-a Atributs de la funció. En aquest cas " " és la ip des d'on s'invoca la petició que es completa automàticament, lliurex és l'usuari que volem que execute l'aplicació i finalment firefox és l'aplicació que volem llançar.D'aquesta manera s'obrirà el firefox en l'ordinador remot.
 

GUI remota sobre la nostra màquina

Altra opció que tenim és la d'executar a la nostra màquina una instància remota.

 

n4d­-client ­-c RemoteGuiManager- ­m remote_execute -­a $USER "caja" 172.27.104.107 lliurex lliurex True

 

Els paràmetres que utilitzarem són:

Opción Función
-c Classe on es troba el mètode que volem utilitzar.
-m Mètode que utilitzarem.
-a
$USER: Usuari local.
"caja": Programa que volem executar.
IP: Ip del host remot.
lliurex: Usuari del host remot.
lliurex: Contrasenya
True: Aquest paràmetre indica que l'aplicació es llançarà com a sudo

 

El que estem fent és llançar el programa caixa com a sudo en l'ordinador on estem connectats, de manera que els fitxers que veurem seran els de l'altre ordinador. A més, podrem modificar qualsevol arxiu ja que hem llançat el programa com a sudo.

 


© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto