Carregant...
 

Curs PortalEdu Unitat 2

L'equip de treball. Organització i gestió.


Dissenyar, crear i mantenir una web no és tasca senzilla i la decisió d'escometre-la ha d'anar associada a una planificació prèvia: Qui s'encarregarà de cadascun dels processos? Quina utilitat se li vol donar al lloc? Quines finalitats volem aconseguir?. Els desenvolupadors haurien d'afrontar la creació del seu web com un projecte global, que tinguera en compte a tots els membres de la comunitat educativa. Tenint en compte que estem parlant d'una potent eina de comunicació i difusió, caldrà tindre molta de cura a l'hora de plantejar què es vol mostrar i com. No hem d'oblidar que és la nostra imatge, i la del nostre centre, la que s'està mostrant al món.

En aquest curs plantegem la necessitat d'un equip de treball, és impensable, i a la llarga totalment inoperatiu, que la responsabilitat recaiga sobre una sola persona. Mancant legislació sobre aquest tema, potser seria el moment de proposar la creació d'una comissió TIC de centre, si no es té ja, en la qual participen representants dels estaments que considerem necessari.

Aquest procés té molt a vore amb la realitat de cada centre (nivell educatiu del centre, quantitat de professorat, competències digitals del claustre, voluntat de participació...), per la qual cosa no es pot establir un procediment únic per a tots/es. El que anem a fer en aquest apartat és mostrar les possibilitats que ens oferirà Portal.edu per organitzar el nostre equip i com és el flux de treball, en el procés de creació i manteniment de la web. NO inclourem en aquest apartat un complet manual de com gestionar els/les usuaris/es a Wordpress, ja que això ho tractarem en l'apartat d'administració del Tema 4. Els objectius d'aquest equip són:

  1. Creació de la web: En molts casos serà la migració de continguts de la web actual del centre al nou portal de la Conselleria (Portal.edu)
  2. Manteniment: Tasca, almenys, tan important com la primera, i prou més complicada. Procés a llarg termini i que serà el que marque la utilitat real de la web.


El cicle de vida bàsic de qualsevol contingut generat a Wordpress es pot resumir en un procés de generació del mateix i d'aprovació posterior, prèvia a la publicació d'eixe contingut a la part pública de la web. Això s'aconsegueix mitjançant els diferents estats de les entrades i pàgines, que ja comentarem en el pròxim tema.

T2 P3 1 Diagramaflujo

 

Quins rols tindrem a Portal.edu?

Wordpress organitza els/les participants a la creació/manteniment de la web en ROLS, els quals tenen permisos i responsabilitats diferents. El que s'ha procurat a Portal.edu és 'traduir' els noms dels rols existents a Wordpress, als perfils d'usuari que ens trobarem als centres. D'aquesta manera, en el nostre portal, tenim els següents rols creats:

  • Direcció - Qui té accés a totes les característiques de Wordpress. Serà la persona encarregada de gestionar la resta d'usuaris/es de la plataforma. Rol assignat, per defecte, únicament a la direcció del centre.
  • Manteniment - Qui pot modificar l'estructura i aparença de la web, crear contingut (pàgines i entrades) i modificar contingut d'altres. També pot publicar el seu contingut i el d'altres.
  • Publicación - Poden crear i publicar, tant entrades com pàgines, però no poden modificar ni validar les d'altres.
  • Contingut - Només poden crear i modificar les seues entrades, que han de ser publicades per usuaris amb rols d'administració o manteniment.


En la següent taula, podem veure un resum de les tasques que podrem dur a terme en Portal.edu, depenent del rol que tinguem assignat. En realitat no hem vist encara com fer la majoria d'accions que s'inclouen, les anirem coneixent en els pròxims temes. En tot cas, ens pot servir per a començar a conéixer les tasques que es poden realitzar a Wordpress, i fins a quin punt estan limitats alguns rols:

T2 P3 2 Rolsicapacitats


Ara que ja coneixem el cicle de vida dels continguts en Wordpress, i ja sabem els rols i permisos que tenim disponibles a la plataforma, podem imaginar-nos l'equip de treball encarregat de la web, com una organització jeràrquica en la qual, per cada rol assignat, haurem de tindre en compte algunes coses:

T2 P3 3 Grupdetreball

DIRECCIÓ: Rol assignat automàticament des de la Conselleria a la direcció del centre. NO es pot delegar el seu rol en altres usuaris. Només aquest rol pot gestionar els/les ususaris/es.

MANTENIMENT: Persones directament relacionades amb les TIC al centre i/o amb una visió completa del centre (Professorat amb competència TIC, càrrecs directius, coordinacions...). Recordeu que aquest rol pot modificar l'estructura del web i aprovar contingut d'altres.

PUBLICACIÓ: Encarregats de generar continguts i de la seua pròpia publicació. Podríem pensar en professorat amb una generació de contingut molt intensa (Participants de projectes educatius, responsables de la web d'etapes educatives, departaments, AMPA, Personal d'Administració...)

CONTINGUT: Resta de col·laboradors/es. Produiran contingut que haurà de ser validat prèviament a la seua publicació. Ací podríem incloure qualsevol participant de la comunitat educativa (docents, alumnat, col·laboracions externes...)

Com podeu comprovar la quantitat de rols assignats per defecte al vostre portal web, és prou limitat. Poques persones, almenys inicialment, tenen permís per a fer pública la informació d'altres, i només dos rols (el de direcció del centre i el de manteniment), poden modificar l'estructura i aparença de la web.

¿Significa això que la web l'heu de dur entre dues persones? ¿És això el que té Wordpress de col·laboratiu...? No i no. El que tocaria ara seria ORGANITZAR L'EQUIP DE TREBALL que s'encarregarà de la web. Depenent de factors com els indicats al primer paràgraf d'aquest apartat, hem de decidir coses, com per exemple:

  1. Quantitat de persones en les quals deleguem els permisos de direcció (si finalment es deleguen). Seran les persones que podran gestionar la resta d'usuaris i modificar la web.
  2. Quants/es persones tindran permisos per publicar/despublicar els continguts dels altres. Actuaran com 'revisors/es' de la correcció dels continguts.
  3. Quins/es docents poden publicar/despublicar de manera autònoma les seues pròpies entrades.


Aquest equip de treball haurà de ser dinàmic i proactiu, ja que si volem un lloc web útil i actualitzat, aquest estarà en constant procés de revisió i avaluació, així com el funcionament del mateix grup.

Darrera actualització: dilluns Abril 27, 2020 10:02:54 CEST© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto