Carregant...
 

Accés a Aules

Qualsevol docent o membre de l'administració educativa (en l'àmbit no universitari de la Comunitat Valenciana) pot accedir a Aules sense necessitat de sol·licitar l'alta, amb l'única condició de disposar d'usuari i contrasenya per a accedir a Itaca. En canvi, l'alumnat no disposa d'usuari creat en Aules fins que un o una docent els inscriu en una aula virtual.
L'accés a Aules es realitza mitjançant qualsevol navegador a través de l'adreça web https://aules.edu.gva.es. Un formulari preguntarà pel nom d'usuari i la contrasenya:
AccesoAAules01casFormularioLogin
Tant el nom d'usuari i la contrasenya, com la manera de resoldre problemes, depenen del tipus d'usuari:
Important: Si una persona és alhora docent o personal d'administració i alumna o alumne, disposa de dos usuaris diferents, un amb cada perfil i per tant amb dues maneres d'accés diferents.

Personal docent i d'administració i serveis

Han d'utilitzar el mateix usuari (normalment, el NIF o NIE) i contrasenya que l'usat per a Itaca, Ovidoc i resta d'aplicacions de gestió educativa. En cas de no poder iniciar sessió correctament, es recomana tractar d'accedir a Itaca a través de l'adreça https://itaca.edu.gva.es, i:

  • Si no es pot accedir (el web indica que la contrasenya no és vàlida), cal telefonar al SAI al telèfon 961207685, i indicar que no recorda la contrasenya d'Itaca. El personal del SAI procedirà a reinicialitzar la contrasenya després de verificar la identitat de l'usuari.
  • Si es pot accedir a Itaca, però aquest usuari i contrasenya no són vàlids per a Aules, cal telefonar igualment al SAI, però indicant aquesta vegada que sí que recorda l'usuari d'Itaca, però que amb ell no pot accedir a Aules.

Alumnat

Important: L'alumnat no disposa d'usuari fins que un docent l'inscriu en una aula virtual.
El nom d'usuari coincideix amb el NIA, que apareix entre altres documents en la còpia de la matrícula o el butlletí de notes, encara que també es pot consultar en la secretaria del centre o fins i tot a qualsevol dels docents de l'alumne a alumna.
La contrasenya inicial són les tres primeres lletres del cognom en minúscules, seguides de la data de naixement en format DDMMAA. Així, per exemple, una alumna nascuda el 18 d'octubre de 2003 i anomenada Laura Mora Sanchis tindrà com a contrasenya mor181003. En cas de cognoms compostos, s'han d'incloure els espais en la contrasenya; en el cas anterior si l'alumna s'haguera anomenat Laura de Mora Sanchis, la contrasenya seria "de 181003", amb un espai entre "de" i la data de naixement.
En cas de no poder accedir amb aquesta informació, o en cas d'haver oblidat el nom d'usuari i/o la contrasenya, l'alumnat ha de recórrer a algun dels docents que l'han inscrit en una aula virtual, que disposa d'un procediment per a reiniciar la contrasenya. En el següent videotutorial teniu una explicació decom accedir mitjançant el rol d'alumne

 

Canvis de contrasenya

El personal docent i d'administració pot canviar la contrasenya en l'URL https://acces.edu.gva.es.
L'alumnat pot canviar la contrasenya per defecte col·locant el ratolí sobre el seu nom (cantó superior dret de la pantalla), seleccionant Preferències i després Canviar contrasenya.

Desconnexió d'Aules

Una vegada iniciada la sessió, aquesta no es tanca de manera automàtica fins transcorreguda una hora sense interacció amb la plataforma. Es pot finalitzar la sessió ("Ix" d'Aules) col·locant el ratolí sobre el nom al cantó superior dret de la plataforma, i seleccionant l'opció Ix:
Modificat

Relacionat

Navegació

 


© 2019, Generalitat 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Contacto